Ny forskningsrapport om unga konfirmandledare ute nu

Boken, Att leda är att växa, har precis kommit ut. Det är en rapport av forskningsprojektet om unga konfirmandledare i Härnösands stifts som genomförts under 2013-2016.

– Forskningen visar att långsiktighet och satsning av resurser på unga ledare har gett resultat. Det här är en verksamhet som har hög attraktionskraft hos unga människor, säger Helena Viberg, konfirmandkonsulent på Härnösands stift

I Härnösands stift pågår sedan 1999 en omfattande satsning på unga konfirmandledare. I satsningen ingår bland annat en handledarutbildning riktad mot församlingarnas konfirmandarbetslag och en gemensam kursplan för utbildningar av unga konfirmandledare i stiftets församlingar. Utbildningarna kompletteras med gemensamma utbildningshelger på stiftsnivå och livsresor till olika platser som till exempel Iona, Assisi och Jerusalem.

Vi kan se att verksamheten med unga ledare upplevs som mycket meningsfull, både av de unga ledarna själva och konfirmanderna.

Helena Viberg, konfirmandkonsulent

För att utvärdera utbildningssatsningen samt för att öka kunskapen om vad uppgiften som ung konfirmandledare kan betyda för individ och kyrka, beslöt Härnösands stiftsstyrelse år 2012 att genomföra ett omfattande forskningsprojekt. I projektet har ungdomar följts från det att det var konfirmander år 2013 och under tre år som unga konfirmandledare till år 2016.
– Vi kan se att verksamheten med unga ledare upplevs som mycket meningsfull, både av de unga ledarna själva och konfirmanderna. De unga ledarna upplever att de blir tagna på allvar och får meningsfulla uppgifter. Många av de unga ledarna kan tänka sig ett fortsatt engagemang i kyrkan och det här är något vi måste ta vara på, säger Helena Viberg. 

Rapporten visar att Härnösands stifts arbete med unga konfirmandledare nått stor framgång och antalet ledare har under många år ökat lavinartat. Anledningen till detta varit flera. Förutom resurser både ekonomiska och personella, så har det funnits ett brinnande intresse hos biskopar, förtroendevalda och konfirmandkonsulenter för verksamheten. Metoder och utbildningssatsningen har varit skräddarsydda för stiftet. Allt arbete har varit väl förankrat och ett gemensamt lärande i församlingarna. Dessutom har allt arbete kontinuerligt utvärderats.

I boken sammanfattas resultatet av forskningen i åtta stycken teser som beskriver hur stiftet bör satsa på unga ledare i framtiden. Det handlar bland annat om fortsatta satsningar och utveckling av ledarutbildningen, men också om gudstjänstutveckling, predikofortbildning, att bryta den ojämna könsfördelningen bland konfirmander och framtida rekrytering.
– Vi har ett behov av att unga människor intresserar sig för och utbildar sig till kyrklig tjänst. Det behövs fler som engagerar sig ideellt och som kan ta på sig förtroendeuppdrag. I stiftet pågår därför nu ett arbete med en formulering av en strategi för ideellt arbetet och skrapande av en tydligare rekryterande miljö. Strategin ska vara färdig inför 2019.

Maria Eddebo Persson
2017-11-13

Om Boken "Att leda är att växa"

Forskninsprojektet "att leda är att växa" är ett led i det omfattande utvecklingsarbetet Konfirmand-Kvalietet som startade 2003.
I projektgruppen som gjort forskarrapporten ingår:

  • Niklas Grahn, redaktör för forskarrapporten (Präst, församlingsherde i Norrstrands församling Karlstads pastorat)
  • Jonas Eek (Präst, Teologie doktor i religionspsykologi och utgivningschef på Verbum AB)
  • Katarina Claesson (Präst och organisationskonsult)
  • Britt-Marie Frisell (Församlingspedagog och tidigare konfirmandkonsulent på Härnösands stift)
  • Per Pettersson (Präst, Teologie doktor i religionssociologi och professor vid Karlstads universitet)
  • Helena Viberg (Konfirmandkonsulent på Härnösands stift)