Motioner om skogsbruk, strukturarbete och laddningsstolpar

Två motioner besvarades vid stiftsfullmäktiges sammanträde i november. En rörde strukturarbetet och en handlade om skogsbruket. Vid sammanträdet lämnades också in en ny motion som föreslår att Härnösands stift ska subventionera laddningsstationer för elbilar.

Från Jamie Bolling med flera Miljöpartister i Svenska kyrkan har en motion lämnats till fullmäktige om att det för Härnösands stifts skogsbruk ska skapas en plan för att öka det hyggesfria skogsbruket och för fler flerskiktade skogar med inslag av lövträd.
Av motionssvaret framgår att kontinuitetsskogsbruk, alltså trädvis avverkning i motsats till hyggen, i dag används i tätortsnära skogar för att stärka upplevelsevärden, i avsatta skogar för att stärka naturvärden och i hänglavsrika skogar som är viktiga för renbetet. Samtidigt undantas systematiskt områden med höga naturvärden helt från skogsbruk och det är en insats som förväntas öka i framtiden.
Motionen avslogs med motiveringen att det inte finns tillräcklig vetenskaplig forskning kring kontinuitetsbruk men att flera studier visar att metoden ger lägre virkesproduktion och sämre ekonomisk lönsamhet och att det därför idag inte är möjligt att övergå till kontinuitetsbruk i större omfattning än det som redan görs.

Angående Härnösands stifts strukturarbete har centerpartisten Paul Höglund motionerat om att de strukturförändringar som genomförts på senare år ska utvärderas utifrån hur de upplevs av församlingarna och i vilken grad de bidragit till att stärka församlingarnas verksamhet. Detta innan fler nya pastorat bildas.
Motionssvaret beskriver den utvärdering som gjordes tidigare i år tillsammans med två andra stift och analysenheten på Svenska kyrkans nationella nivå. Utvärderingen fokuserade på arbetsprocessen under utredning och omställning till ett nytt pastorat, byggde på enkätfrågor och djupintervjuer med lokalt anställda och förtroendevalda i två berörda områden och har lett till slutsatser som beaktas i dagens strukturarbete. En utvärdering av utvecklingen av verksamhet och ekonomi för de nya pastoraten, som alla bildades 2017-2018, anses däremot för snart att göra, eftersom ett nytt pastorat som regel behöver mer tid för att hämta hem vinsterna av strukturförändringen. Samtidigt visar ekonomiska prognoser att det fortsatta strukturarbetet inte kan vänta. Motionären får därmed inte gehör för sitt förslag.

Vid sammanträdet lämnade Christer Gelfgren, Centerpartiet, in en ny motion för besvarande vid nästa fullmäktigesammanträde. Han föreslår att Härnösands stift utreder möjligheten att sätt upp laddningsstationer vid kyrkor eller församlingshem utmed de större vägarna i stiftet, subventionerar installationen samt aktivt marknadsför stationerna.
”Jag ser det som ett sätt att stärka förtroendet för Svenska kyrkan som en positiv kraft för hållbar utveckling och det svarar också mot syftet att skapa hopp genom handling”, skriver Christer Gelfgren i sin motion.

Kajsa Åslin
2019-12-06

BILDTEXT: Laddningsstolpen på bilden är från Vargöns kyrka i Vänersborg.
Foto: Kristina Kraft/Ikon