Foto: Kajsa Åslin

Positiva svar på motioner

Vid stiftsfullmäktiges sammanträde i Östersund besvarades två motioner, en som rör det samiska kyrkolivet och en som handlade om digital signering. Beslut togs även att se över förtroendemanna-organisationen. Dagen innan demonstrerades delar av egendomsnämndens verksamhet.

En motion hade föreslagit att en tjänst för samisk präst tillsätts på stiftskansliet, för arbete med försoningsprocessen och de åtaganden som Svenska kyrkan gjort gentemot samerna. Av svaret framgår att stiftskansliet redan påbörjat arbete enligt motionens intention. Ungefär en heltidstjänst fördelat på hälften präst och hälften diakon har inriktats på att främja församlingarnas arbete med samiskt kyrkoliv. Genom att sprida stiftskansliets samiska främjande på mer än en medarbetare är avsikten att göra verksamheten mindre sårbar. Av svaret framgår även att det under året ska tas fram en handlingsplan för främjandet av det samiska kyrkolivet i församlingarna.

Den andra motionen som bevarades hade föreslagit att digital signering införs för protokoll och liknande handlingar. Här blev svaret att det ska införas så snart det kan göras på ett tryggt och säkert sätt.

Stiftsfullmäktige beslutade även att tillsätta en parlamentarisk organisationsgrupp med uppdrag att se över förtroendemannaorganisationen och arvodesreglementet inför nästa mandatperiod.

Stiftsfullmäktiges vårsammanträde hölls den 26 maj i Östersund. Dagen innan samlades ledamöterna i Sunne för exkursion där egendomsnämnden visade delar av sin verksamhet. Bland annat besöktes Pärlstigen, ett område som avsatts för rekreation och andakt. Ledamöterna fick även inblick i produktionen av kvalitetsvirke för kulturbyggnadsvård samt ta del av ett informationspass om Svenska kyrkans klimatarbete.

BILDTEXT: I samband med stiftsfullmäktiges studiebesök i Sunne planterade fullmäktiges ordförande Karin Stierna en tall på området. I bakgrunden assisterar skogvaktare Fredrik Setter och biskop Eva Nordung-Byström väntar på sin tur.