Foto: Klipp ur filmen Kyrkan och skogen

Kyrkan och skogen – om virke, värderingar och vägval

Svenska kyrkan förvaltar knappt två procent av Sveriges skogar. Ett arv med anor från medeltiden och en källa för inkomst till kyrkans förkunnelse. Nu har egendomsförvaltningarna, som ansvarar för skogsbruket, låtit göra en film som visar olika perspektiv på skogsbruket, på bredden av åsikter och de många – ibland motstridiga – förväntningar som ställs på Svenska kyrkans skogsförvaltning.

Den skog Svenska kyrkan förvaltar är en del av Prästlönetillgångarna och det är de 13 stiften som ansvarar för dessa tillgångar. Filmen om Svenska kyrkans skogsbruk rör förvaltningen generellt i hela landet.

Filmen är gjord med avsikt att förmedla grundläggande kunskaper om skogsbruket, redovisa de utmaningar som förvaltningen står i och bidra med förståelse för att frågorna om skogen inte alltid har ett enkelt svar.


FAKTA OM SVENSKA KYRKANS SKOGSBRUK

  • Svenska kyrkan äger inte markerna den förvaltar. Skogen liksom övriga tillgångar som egendomsförvaltningarna sköter kallas Prästlönetillgångar och är en stiftelselik egendom som kyrkan får använda avkastningen ifrån.
  • Enligt Lagen om Svenska kyrkan (1998:1591) ska Prästlönetillgångarna ”bidra till de ekonomiska förutsättningarna för kyrkans förkunnelse”.
  • Enligt kyrkans eget regelverk, Kyrkoordning för Svenska kyrkan, ska Prästlönetillgångarna ge ”bästa möjliga uthålliga totalavkastning”, samtidigt som förvaltningen ska utföras på ett etiskt försvarbart sätt ”i enlighet med Svenska kyrkans grundläggande värderingar”.
  • Svenska kyrkan förvaltar 400 000 hektar skogsmark, det är lika med 1,7 procent av Sveriges skogsmark.
  • Nästan tre fjärdedelar av den mark Svenska kyrkan förvaltar finns i sex av stiften:  Härnösands stift, Växjö stift, Karlstads stift, Västerås stift, Uppsala stift och Luleå stift.
  • Med avsikt att värna höga naturvärden har stiften i genomsnitt undantagit närmare en tiondel av skogsmarken från skogsbruk. I Härnösands stift handlar det om drygt 13 procent av skogsmarken.
  • Årligen bidrar skogsbruket med omkring 300 miljoner kronor till Svenska kyrkans verksamhet, det är lika med 1,2 procent av Svenska kyrkans intäkter. För de församlingar som har andelar i Prästlönetillgångarna är skogens bidrag ofta större än så. Dessa församlingar finns ofta på landsbygden.

Har du frågor om Svenska kyrkans skogsbruk eller om filmen, vänd dig gärna till stiftsjägmästare Max Enander, 0611-254 30 max.enander@svenskakyrkan.se

Mer om kyrkan och skogen

Här följer ytterligare svar på frågor som berörs i filmen.