Kommunikation som mission

Arbetslagsutbildningen ”Kommunikation som mission” erbjuds nu till församlingar och pastorat i Härnösand stift med start 2024. Utbildningen går ut på att ni i er församling/pastorat ska få en gemensam bild av kommunikationsarbetet i dag, vad som behöver förändras och på vilket sätt samt utveckla församlingens/pastoratets praktiska förmåga. Förändring genom ökad kompetens, effektivitet och samverkan. 

Svenska kyrkans kommunikation har idag en för låg synlighet och upplevs ofta sakna relevans. Det förändras när vi som kyrka sätter ord på det som är viktigt i sammanhang där människor är. När kyrkan uppfattas prata om det som är viktigt i människors liv känner de en glädje över att tillhöra Svenska kyrkan. Det är en viktig nyckel i kommunikationsarbetet.
Målet med utbildningsåret är att skapa en gemensam bild av hur arbetet fungerar, vilka prioriteringar man vill göra och stärka förmågan till ett synligt missionsarbete och församlingsarbete. Utbildningsåret kan med fördel grundas i församlingsinstruktionen.

Inspirationstillfällen, lärkontrakt och handlingsplan 

Utbildningsåret är uppdelat i fyra block och tar avstamp i en gemensam omvärldsanalys och nulägesbild. Varje block innehåller en heldag där arbetslaget samlas för att ta del av föreläsningar och workshops. Mellan heldagarna har arbetslaget tre läxor; bild, film och kommunikativt möte. Arbetslaget tar i början av året gemensamt fram tre fokusområden och skriver ett lärkontrakt. De tre fokusområdena utgör grunden för en handlingsplan som projektgruppen arbetar med mellan träffarna med stöd av stiftet. Året avrundas med en ny nulägesbild och en gemensam plan för den kommande perioden. 

Att delta i projektet

Utbildningsåret läggs upp som ett lokalt utvecklingsprojekt med stöd av stiftet. Inför starten utser kyrkoherden en projektledare och tillsätter en projektgrupp som är den arbetsgrupp som jobbar aktivt med utbildningsårets handlingsplan och stöttar kollegorna med läxorna mellan blocken.
Vid projektgruppens uppstartsmöte tillsammans med representanter från stiftet definierar vi roller, tidsplan och pratar lite om förväntningar, möjligheter och eventuella utmaningar. Vi bokar också in de fyra utbildningsdagarna som genomförs under 2024.
Utbildningen sker i församlingens lokaler. 

 

  Kontakta oss för mer information och anmälan till utbildningen:

 • Maria Eddebo Persson

  Maria Eddebo Persson

  Härnösands stift

  Information/Kommunikation

  Mer om Maria Eddebo Persson

  Kommunikatör