Klimatmöte om jord och skog – Vi gillar när det blir verkstad

En vecka efter att biskoparnas bok om klimatkrisen getts ut på nytt, samlade Egendomsförvaltningarnas samarbetsorgan (ENSO) förtroendevalda och tjänstemän till klimatmöte. – Vi kan vara ett lok som drar den samhällsförändring som måste ske, menade Ulf Carlsson, ordförande i ENSO, när mötet inleddes.

Mötet var planerat sedan länge men kom att direkt haka i biskoparnas ambition att sätta fart på klimatarbetet i Svenska kyrkan. Biskoparnas uppmaning att låta en teologiskt reflekterad syn på skapelsen prägla den ekonomiska förvaltningen av aktier, skog och mark - för att minska klimatpåverkan och påskynda klimatomställningen – var just vad mötet syftade till.
– Trodde vi inte att det gick skulle vi inte sitta här, sade en av deltagarna.

Thomas Söderberg, tidigare biskop i Västerås stift, var inbjuden för att ge ord åt ansvaret.
– Människan är del av skapelsen och samtidigt Guds medskapare, men människan kan också vara den som bryter ner gudsskapelsen. Andligt ledarskap är att vårda relationer mellan människor och Gud, mellan människor och människor och relationen till en själv. När naturen såras, såras också vi, konstaterade han och gav en stark uppmaning till mötet.
– Det andliga ledarskapet är givet till hela kyrkan. Prästlönetillgångarna kan visa hur vi lever som vi lär. Ni har kunskapen, ni har engagemanget, jag hoppas ni tillåter teologi prägla förvaltning. Ni är kyrka på plats, ni bär med er andligt ledarskap.

Det var första gången som både tjänstemän och förtroendevalda från alla stiftens egendomsförvaltningar samlades för att diskutera en verksamhetsfråga. Mötet byggdes upp kring tre områden: jord, skog och samhällsbyggnad. Utifrån den teologiska reflektionen och flera faktaspäckade föredrag från inbjudna specialister genomfördes workshops kring varje område.

Prästlönetillgångarna kan visa hur vi lever som vi lär. Ni har kunskapen, ni har engagemanget, jag hoppas ni tillåter teologi prägla förvaltning. Ni är kyrka på plats, ni bär med er andligt ledarskap.

Thomas Söderberg, biskop emeritus

Både stora och små åtgärder eller förändringar i förvaltningarnas verksamheter diskuterades. Bland de konkreta ämnen som lyftes fanns att verka för ökad träförädling, engagemang i detaljplaner och husbyggande, engagemang i vindkraft och solcellsparker, framställning av biogas, användning av biobränslen och utbildning av jordbruksarrendatorer.
– Vi behöver se helheten i det här, det handlar inte bara om produktion, sammanfattade en av stiftsgrupperna.  
– Vi gillar höga ambitioner och ännu mer gillar vi när det blir verkstad, var budskapet från en annan.
– Vi har många konkreta och tydliga förslag att ta vidare. Men vi kan inte lösa allt på en gång, vi måste ta det i delar, konstaterade ytterligare en grupp.

Skogen som kolsänke, växande skog binder kol, lyftes som ett glädjeämne. Sverige är ett skogsland och Svenska kyrkan en långsiktig skogsägare med möjlighet att ytterligare utveckla miljöhänsynen. Samtidigt påminde flera deltagare om målkonflikter mellan klimatfrågan och andra miljöfrågor, exempelvis den biologiska mångfalden.
– Vi måste kunna ro med två åror, menade Stefan Edman, biolog och miljödebattör som bidrog med inspiration.

Arbetet på klimatmötet kommer att tas vidare av en arbetsgrupp för fortsatt bearbetning och är tänkt att leda till en för alla stiftens egendomsförvaltningar gemensam handlingsplan för klimatomställning, antagen av egendomsnämnderna eller utskotten. Tanken är att den också ska länka in i Svenska kyrkans gemensamma måldokument för klimatarbetet.

Kajsa Åslin
2019-10-21

BILDTEXT: Tillsammans med övriga egendomsförvaltningar deltog Härnösands stifts stiftsjägmästare och egendomsnämnd i klimatmötet i Sollentuna. Nedre raden (fr vänster): Thomas Karnestrand, Max Enander, Carina Grahn Hellberg, Bertil Swensson. Övre raden (fr vänster): Paul Höglund, Erik Öhlén, Ann-Margret Bäckström, Sven-Erik Bodén.

”Träd är enklare än teknik”

Svenska kyrkans skogsbruk kan spela en viktig roll för klimatarbetet. – Vi har bråttom men vi kan göra något och jag tror vi hinner. Skogsbruket är det viktigaste klimatredskapet vi har i Sverige, framhåller Rolf Björheden, professor och seniorforskare på Skogforsk, och en av föredragshållarna vid egendomsförvaltningarnas klimatmöte.

Bakgrund/Svenska kyrkans klimatarbete

Svenska kyrkan har siktet inställt mot en klimatneutral kyrka år 2030. Biskoparnas nyutgåva av boken Ett biskopsbrev om klimatet är ett avstamp inför de omfattande insatser som krävs för att uppnå det målet.

 

Nästa steg är arbetet med att skapa En färdplan för klimatet, en för stiften och den nationella nivån gemensam målsättning för klimatarbetet.

 

Färdplanen kommer att behandlas av stiftsstyrelserna under hösten för att därefter landa på kyrkostyrelsens bord för beslut. Förvaltning av skog och mark är ett av flera områden som kommer att beröras i färdplanen.