Foto: Pixabay

Jaktarrenden på kyrkans marker

På de marker som Härnösands stifts egendomsnämnd förvaltar finns 375 jaktarrenden. Vakanser uppstår uppskattningsvis vid fem-sex tillfällen per år. Här följer en sammanfattning av hur egendomsförvaltningen arbetar med dessa arrenden.

  • Av de 375 jaktarrenden som finns på Svenska kyrkans marker i Härnösands stift innebär 240 arrenden att alla jakt ingår. För 72 arrenden ingår endast jakt på småvilt, för 50 arrenden ingår endast jakt på älg och för 13 arrenden ingår jakt på älg och björn. På sikt strävar egendomsförvaltningen efter att fler arrenden ska delas upp i kategorier, för att ge fler jägare möjlighet att jaga på markerna. 
  • Jägare som är intresserade av att jaga på ett visst område hör vanligen av sig spontant, antecknas på en kölista och får erbjudande om ledigt arrende uppstår i det område som intresset rör.
  • Kostnaden för ett jaktarrende på Svenska kyrkans marker i Härnösands stift ligger i snitt på 13 kronor/hektar. Priset utgår från bedömt marknadsvärde i aktuellt område och justeras årligen enligt konsumentprisindex. I undantagsfall tillämpas fällavgift istället för arrende, då betalas en avgift per skjutet djur enligt gällande priser i branschen. Vanligen gäller det för älg eller björn.
  • Dokument kring jaktarrenden på Svenska kyrkans mark omfattas av den offentlighetsprincip som Svenska kyrkan antagit. Undantag från huvudregeln att alla handlingar är offentliga ska endast göras enligt Kyrkoordningens bestämmelse (kap 54).
  • Egendomsnämnden i Härnösands stift förvaltar 93 740 hektar mark i Västernorrland och Jämtland/Härjedalen, varav 69 663 hektar är produktiv skogsmark. De jaktarrenden som finns för dessa marker ger en årlig inkomst på cirka 1,2 miljoner kronor.

Läs mer om egendomsförvaltningen i Härnösands stift i den senaste årsrapporten (2016).