Inriktningen för strukturarbetet fastställd

Stiftsstyrelsen har beslutat att ta fram en tidsplan för det fortsatta strukturarbetet i Härnösands stift. Samtidigt har ett antal kriterier för inriktningen på arbetet fastställts. – För att Svenska kyrkan med god kvalitet ska kunna erbjuda gemenskap och evangelium för människor i hela stiftet även i framtiden behöver församlingarna hjälpas åt, säger biskop Eva Nordung Byström, ordförande i stiftsstyrelsen.

Stiftsstyrelsen gör sedan några år en översyn av den lokala organisationen i Härnösands stift. Orsaken finns i befolkningsutvecklingen som i många år gått i negativ riktning och Svenska kyrkans medlemstal som än mer pekar åt samma håll, vilket avsevärt kommer att förändra de ekonomiska förutsättningarna.
– Stiftsstyrelsen har ansvaret för att den lokala indelningen i församlingar och pastorat är ekonomisk bärkraftig och ändamålsenlig. Genom att förbereda för framtida pastoratsbildningar, för samverkan mellan flera församlingar, vill vi säkra den lokala verksamheten, säger Eva Nordung Byström.

En tids- och handlingsplan ska tas fram under våren, den ska beskriva angelägenhetsgrad och turordning för strukturarbetet som beräknas pågå under en lång rad av år, alltså under flera mandatperioder. Inför arbetet med tids- och handlingsplanen har ett antal kriterier fastställts som ska påverka inriktningen.

Det handlar om att skapa långsiktigt hållbara sammanhang och det handlar om solidaritet mellan församlingar

biskop Eva nordung Byström

Inriktningskriterierna beskriver dels det minsta antal medlemmar som krävs som underlag för att en hållbar ekonomi ska kunna säkerställas. Och dels det minsta antalet anställda inom kyrkliga profilyrken som krävs för att en god kyrklig verksamhet ska kunna upprätthållas.
– Det handlar om att skapa långsiktigt hållbara sammanhang och det handlar om solidaritet mellan församlingar, säger Eva Nordung Byström.

I stiftsstyrelsen inriktningsbeslut för strukturarbetet framhålls att de pastorat som bildades så sent som 2017 och 2018 inte nu ska beröras av nya pastoratsbildningar. Det påpekas även att geografiska förutsättningar ska beaktas tillsammans med inriktningskriterierna, som exempelvis avstånd mellan kyrkobyggnader eller naturliga resvägar.
– Jag vill också påminna om att Härnösands stifts strukturarbete inte handlar om att slå ihop församlingar. De indelningsförändringar som gjorts efter 2014 och som kommer att göras framöver, görs enligt en modell som innebär att församlingarna har goda möjligheter att behålla sin lokala identitet och bedriva lokal verksamhet, säger Eva Nordung Byström.

I Svenska kyrkans organisation finns möjlighet för två eller flera församlingar att bilda en gemensam enhet – ett pastorat – för uppgifter som personaladministration och arbetsmiljö, begravningsverksamhet, fastighetsförvaltning, redovisning, IT- och kommunikation. Det är områden som ställer höga krav på ekonomi, ledarskap och kompetens. I pastoratet finns en kyrkoherde som chef och ett kyrkoråd för styrelsearbete. De församlingar som ingår i pastoratet kan behålla sin lokala identitet och engagemanget för den lokala verksamheten genom lokala församlingsråd och ansvariga församlingspräster.

2018-03-19
Kajsa Åslin

Fakta/Inriktningskriterier för strukturarbetet i härnösands stift

Enligt stiftsstyrelsens inriktningsbeslut för strukturarbetet ska alla pastorat – eller församlingar som inte ingår i ett pastorat – bestå av minst 10 000 kyrkotillhöriga och ha en minsta möjliga anställningsgrad när det gäller kyrkliga profilyrken som motsvarar minst två präster och minst en diakon, kyrkomusiker och församlingspedagog.

Dels för att kunna utföra och utveckla de krav som finns på gudstjänster och annan grundläggande kyrklig verksamhet. Dels för att ha tillräcklig ekonomisk kapacitet för förvaltning av begravningsplatser, kyrkobyggnader och andra fastigheter samt för ekonomisk förvaltning, arbetsgivarfrågor och kommunikation.

I stiftsstyrelsen inriktningskriterier framhålls att de pastorat som bildades så sent som 2017 och 2018 nu inte berörs av nya pastoratsbildningar. Det påpekas även att geografiska förutsättningar ska beaktas tillsammans med kriterierna.

En tids- och handlingsplan ska upprättas för strukturarbetet, och den kommer att sträcka sig över flera mandatperioder.

Inriktningskriterierna siktar mot en lokal organisation som är långsiktigt hållbar.