Foto: Maria Eddebo Persson

Idéverkstäder diskuterar långsiktig satsning för framtidens kyrka

Med syfte att rusta församlingarna för framtiden arbetar stiftskansliet fram strategiska satsningar som långsiktigt ska gagna ett levande församlingsliv i Härnösands stift. En analys av församlingarnas utvecklingsbehov anger riktningen.  Aktuellt nu är idéverkstäder där en mix av församlingsmedarbetare diskuterar tänkbara insatsområden och aktiviteter.

Arbetet är ett framtidsprojekt som stiftskansliet genomför utifrån det höga förändringstryck som riktas mot Svenska kyrkan: med färre medlemmar, krympande ekonomi samt förändringar i omvärlden som påverkar förutsättningar att vara kyrka lokalt. 
– Stiftet har möjlighet att med hjälp av sparade medel göra en strategisk och långsiktig satsning för att möta utmaningarna, och stiftsstyrelsen har beställt en utredning för att satsningen ska bli genomtänkt och strukturerad, säger Anneli Hällgren, stiftsdirektor.

Inledningsvis har stiftskansliet genomfört en grundlig analys av församlingarnas utvecklingsbehov. Analysen är baserad på de senaste två årens församlingsinstruktioner, lokalförsörjningsplaner, visitationsrapporter och pastoratsutredningar, tillsammans med undersökningar och prognoser från Svenska kyrkans nationella kansli.  

Vår ambition är sedan att lämna förslag till stiftsstyrelsen på ett fåtal insatser som verkligen kan göra skillnad.

Anneli Hällgren, stiftsdirektor

Stiftskansliet har i analysen kommit fram till två riktningar framåt som båda möter församlingarnas uttalade behov av förändring. Det handlar dels om att stärka förmågan att genomföra och utveckla den grundläggande uppgiften: gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Dels handlar det om att stärka församlingarna i att vara en relevant lokal samhällsaktör. Inriktningarna har diskuterats med stiftsstyrelsen, domkapitlet, prostar, kyrkoherdar, kyrkorådsordföranden och förste vice kyrkorådsordföranden.

Nu går utredningen in i en ny fas med fokus på åtgärder inom ramen för de båda riktningarna. Stiftskansliet genomför bland annat idéverkstäder med församlingsmedarbetare av olika yrkeskategorier. 
– Verkstäderna bidrar med förslag på insatsområden och aktiviteter och säkrar en bred förankring i församlingarna, säger Anneli Hällgren. Vår ambition är sedan att lämna förslag till stiftsstyrelsen på ett fåtal insatser som verkligen kan göra skillnad.

Stiftskansliet planerar även liknande verkstäder med styrelsen för Svenska Kyrkans Unga samt med samiska företrädare utifrån det pågående försoningsarbetet.
– Med det här grundliga tillvägagångssättet vill vi säkerställa att stiftsstyrelsens framtidssatsning blir till nytta och hjälp för församlingarna, fortsätter Anneli Hällgren.

Framtidsprojektet är ett komplement till det utvecklingsarbete som kontinuerligt bedrivs i församlingarna och av stiftet. Utifrån projektets förslag kommer stiftsstyrelsen att kunna fatta beslut i början av 2024.
 
KAJSA ÅSLIN
2023-06-12