Foto: Alex Giacomini och Adobe Firefly

Idealitet, kommunikation och diakoni lyfts i framtidsprogram 

Stiftsstyrelsen i Härnösands stift satsar för framtiden inom fyra områden för att församlingar och pastorat ska stå bättre rustade: idealitet, kommunikation, diakoni och sydsamiskt kyrkoliv. Satsningen sker utöver den årliga budgeten och finansieras av stiftets överskott.

Den 26 mars 2024 fattade stiftsstyrelsen inriktningsbeslut om en långsiktig och strategisk satsning som ska kompletterar det främjande och den tillsyn som stiftskansliet bedriver inom ramen för sin ordinarie verksamhet. 

Inriktningsbeslutet har föregåtts av en omfattande analys-, idé- och förankringsprocess som pågått i närmare två år.
– Jag tycker att det har varit ett gediget och värdefullt arbete som förankrats bra i stiftet. Unga och gamla, olika yrkesroller, förtroendevalda och många fler har fått tycka till i processen. Det kommer från församlingarna och pastoraten vilket varit viktigt för oss i stiftsstyrelsen”, säger Mikael Sjölund (S), förste vice ordförande. 

Slutrapporten innehåller följande satsningar:

Idealitet

Satsningen syftar till att församlingarna ska bli ännu bättre på att engagera, rekrytera och missionera. Stiftskansliet ska genomföra ett flerårigt utbildningsprogram för medarbetare, förtroendevalda och ideella samtidigt som stiftet också finansierar ett antal traineeplatser i församlingar och pastorat. 

Kommunikation

Det har också varit viktigt för styrelsen att insatserna är långsiktiga och håller över tid, inte tillfälliga punktinsatser

Eva Nordung Byström, biskop

Fokus är rekrytering och mission där stiftskansliet ska genomföra en extern kommunikationssatsning inom områden som skapar nyfikenhet, återväxt och väcker tro - särskilt kopplat till dop och konfirmation.

Diakoni

Satsningen ska ge bättre verktyg för att svara upp på de många utmaningar som finns inom området idag. Stiftskansliet ska i dialog med pastorat och församlingar genomföra en strategisk översyn för att tydligare koppla kyrkans identitet med diakonala insatser och avgränsningar.  

Samiskt kyrkoliv och kultur 

Svenska kyrkan är mitt i försoningsprocessen gentemot det samiska folket och inom stiftet genomförs redan en bred palett av aktiviteter. Utöver dessa genomförs nu en satsning som tillför det sydsamiska området både kompetens och kunskap genom att stiftet finansierar en doktorandtjänst på Mittuniversitetet.

Långsiktiga insatser

– Det här är avgörande områden för framtiden i vårt stift. Jag känner mig trygg med att det kommit oss till del genom församlingarnas medarbetare och det stämmer väl med det jag själv erfarit i samband med visitationer och andra möten i församlingarna. Det borgar för att det är rätt riktning mot framtiden, säger biskop Eva Nordung-Byström, ordförande i stiftsstyrelsen.
– Det har också varit viktigt för styrelsen att insatserna är långsiktiga och håller över tid, inte tillfälliga punktinsatser, fortsätter hon.

Efter att inriktningsbeslutet klubbades har stiftskansliet påbörjat planeringen av hur satsningarna ska utformas och förverkligas. Målet är att det mesta ska genomföras under de kommande fem åren.

Yannick Delmart
2024-05-17

Läs mer om hur utredningen gått till här