I fokus 2017: flyktingar, strukturarbete och barnens rätt

Härnösands stifts verksamhetsplan och budget för 2017 innebär nya satsningar på att möta asylsökandes behov av stöd, fortsatt arbete med indelningsfrågor samt fortsatt främjande av församlingarnas arbete med barn- och ungdomar. Årets präglas även av kyrkovalet som infaller den 17 september.

När Härnösands stifts fullmäktiges sammanträdde i förra veckan klubbades budget och verksamhetsplan för 2017. Främjande av församlingarnas arbete med flyktingar och integration har utökats under en följd av år och gör så även det kommande året. Det handlar bland annat om att anställda i stiftets församlingar erbjuds utbildning och juridisk rådgivning för att bättre kunna möta asylsökandes frågor och behov av stöd. Samtidigt utökas också möjligheten för församlingarna att söka bidrag till verksamhet som riktar sig till flyktingar och främjar integrationen.

Ett annat område som står i fokus för stiftets verksamhet det kommande året är strukturfrågorna. Stiftsstyrelsen har ansvar för att församlingar och pastorat har en ändamålsenlig indelning. Med anledning av befolkningsminskningen i regionen och Svenska kyrkans medlemstal som än mer går i samma riktning kommer ekonomin inom kyrkan på sikt att försämras. Med avsikt att resurserna ska användas på ett effektivt sätt bildas på några håll i stiftet nya pastorat där församlingarna samverkar i de mest resurskrävande frågorna. Stiftet kommer på olika sätt att stötta de församlingar där sådana indelningsförändringar görs.

Stiftet många fortbildningar samlar årligen närmare 4 000 deltagare bland anställda, förtroendevalda och ideella medarbetare i församlingarna. Nästa år fortsätter bland annat en långsiktig satsning på att stärka barnrättsperspektivet i församlingarnas verksamhet, genom fortbildningar med FN:s barnkonvention som grund.

Speciellt för 2017 är kyrkovalet som infaller vart fjärde år och där stiftet har en roll som regionalt valansvarig. Förutom tillsyn och kontrollräkning av röster gör stiftet en omfattande utbildningsinsats kring valet, både av nomineringsgrupper, valnämnder och valförrättare och efter valet av nya förroendevalda. Samtidigt satsas även på annonsering och annan kommunikation kring valet.

Härnösands stifts budget spänner totalt över drygt 107 miljoner kronor, varav huvuddelen går till direkt stöd för verksamheten i de närmare100 församlingar som finns i regionen. Glesbygdsbidraget, som kompenserar församlingar på landsbygden för deras små inkomster, är stiftets största enskilda satsning på 21,7 miljoner. Barn och ungdomar är ett annat område som märks, varav den största enskilda satsningen rör utbildningen av unga konfirmandledare. Utbildningen har sedan starten blivit allt populärare och inbegriper för tillfället över 600 ungdomar.

I Härnösands stifts fullmäktige sitter 59 ledamöter från olika delar av stiftet, det vill säga Jämtlands- och Västernorrlands län. Stiftets verksamhet finansieras till största del av stiftsavgiften, som ingår i medlemmarnas kyrkoavgift.  Utöver uppgiften att främja församlingarnas arbete har stiftet även uppgifter som rör tillsyn.

Läs även om svaren på de motioner som hade lämnats till stiftsfullmäktige.                            

Kajsa Åslin

 

Ny modell för Svenska kyrkans familjerådgivning

Härnösands stift fortsätter under första halvåret 2017 att ge bidrag till Svenska kyrkans familjerådgivning i regionen. Därefter kommer stiftets församlingar att kunna söka motsvarande bidrag för att själva teckna avtal med Vårsta diakonigård som bedriver verksamheten.