Foto: Magnus Aronsson och Kerstin Stickler

Hallå där, Birgitta Sedin kyrkomötesledamot …

Birgitta Sedin (KR) från Sidensjö är en av ledamöterna på Kyrkomötet, Svenska kyrkans högsta beslutande organ. Den här veckan återsamlas kyrkomötet för en andra session i Uppsala. Då är det dags för debatt och beslut kring de 89 motioner och sju skrivelser som lämnats in.

Vad har du för intryck efter första kyrkomötesveckan?
– Det är spännande frågor som tas upp och jag har mött många intressanta människor. Vi får väldigt mycket information och mängder av texter att läsa. En del kan vara enkelt och annat svårt att sätta sig in i.

Vilket utskott sitter du med i?
– Jag är ersättare i Kyrkorättsutskottet som bereder ärenden om lagen om Svenska kyrkan, lagstiftningsfrågor om Svenska kyrkan som registrerat trossamfund, begravningsverksamheten och den kulturhistoriskt värdefulla egendomen samt kyrkomötets arbetsordning och instruktioner för kyrkostyrelsen och nämnderna.

Vad händer kommande vecka (21-23 november)?
– Då träffas nomineringsgruppen och går igenom alla motioner och diskuterar vad vi har för uppfattningar om dem.  Då debatteras de betänkanden som utskotten arbetat fram i plenum och då ska kyrkomötet fatta beslut i alla frågorna som beretts under den här veckan.

Vad är den stora frågan under mötet?
– Den största frågan som kommer upp är nog kyrkostyrelsens skrivelse Gemensamt ansvar – fastigheter, kyrkor och utjämningssystem som innehåller förslag till ändringar i kyrkoordningen.

Är det någon fråga du brinner för som kommer upp på agendan?
– Jag brinner för att kyrkan ska få vara kyrka i vårt samhälle. Så alla beslut som bidrar till att det ska fortsätta vara så är viktiga för mig.

Birgitta Sedin är en av elva ledamöter från Härnösands stift som är invalda i Kyrkomötet. Totalt består Kyrkomötet av 251 ledamöter från hela landet.

Maria Eddebo Persson
2016-11-17

Kyrkomötet beslutar om hela Svenska kyrkan

Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ och består av 251 ledamöter från hela Sverige. Kyrkomötet sammanträder vid två tillfällen varje höst i Uppsala. Läs mer om kyrkomötet.

Gruppbild kyrkomötet 2022-2025

Kyrkomötets ledamöter, grupper, presidium och kontakt

I kyrkomötet sitter 251 ledamöter, 127 män och 124 kvinnor. Här presenterar vi dem med namn och bild. Det går att söka på stift eller nomineringsgrupp. Här finns också information om mandatfördelning, presidiet och kontaktuppgifter.

Ärenden till kyrkomötet 2016

Här finns beslut, betänkanden, motioner, skrivelser och verksamhetsberättelser från kyrkomötet 2016.

Övrigt kyrkomötet 2016

Här hittar du bland annat sammanträdesplanen, föredragningslistor, arbetsordningar och praktisk information om kyrkomötet.

Kyrkomötets utskott

I utskotten bereds ärenden innan de hamnar hos kyrkomötet. Utskotten kan också yttra sig i ärenden som kyrkomötet behandlar. Det finns totalt åtta utskott som presenteras här. Varje utskott har 15 ledamöter och lika många ersättare. Utskottens nuvarande ledamöter sitter under mandatperioden 2022–2025.