Foto och film

Så här hanterar vi foto- och filmmaterial på Härnösands stiftskansli.

Härnösands stiftskansli tar ibland fotografier eller spelar in filmer i olika grupper, under tillställningar och vid andra tillfällen i vår verksamhet. Vårt syfte med detta är att dokumentera verksamheten och bevara bild- och filmmaterialet för arkivändamål och framtida forskning. Våra fotografier är inte sökbara på person.

Vi använder inte bild- och filmmaterial i vår kommunikation utan godkännande från de personer som går att identifiera i materialet. Sådant godkännande inhämtas vanligtvis skriftligen via blanketter men kan undantagsvis även inhämtas muntligen. Har du en gång lämnat ditt godkännande kan du när som helst ta tillbaka det, men det påverkar inte eventuell publicering vi redan gjort med ditt godkännande.

Vår webbplats, www.svenskakyrkan.se/harnosandsstift, har utgivningsbevis och ansvarig utgivare. Detta innebär att vår publicering lyder under Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen, vilka går före dataskyddsförordningens regler om samtycke. Självfallet tar Härnösands stiftskansli ändå alltid vederbörlig hänsyn till personers integritet och kommer inte att publicera personuppgifter som kan upplevas som intrång i den personliga integriteten.