Foto: Privat

Forskaren: ”Viktigt att låta de anställda vara delaktiga”

Fyra frågor till Ann-Sophie Hansson, en av forskarna bakom rapporten "Sammanläggningar av församlingar i Svenska kyrkan – påverkan på arbetsmiljö och hälsa".

Kan man se de arbetsmiljöproblem som framkommer i forskningsrapporten som en följd av strukturförändringar?
– Nej, inte direkt, det vi har gjort är en nulägesbeskrivning. Det gjordes ingen mätning före förändringen, det krävs för att man ska kunna se skillnaden före och efter. Därför får man vara väldigt försiktig med att påstå det. Vi vet ju också sedan tidigare undersökningar att det varit problem med arbetsmiljön i kyrkan. Men det man kan säga är att strukturförändringar inte underlättar en arbetsmiljö där det redan är brister. Och om det är en arbetsplats som redan har problem, så måste man tänka sig för och vara observant på det.

I rapporten lyfter ni tidigare forskning som visar att känslor av oro och otrygghet ofta förekommer i samband med fusioner eller samgåenden. Är det vanligt att det håller i sig när den nya organisationen har satt sig eller är det en övergående period?
– Ja, det är klart att när förändringen satt sig så klingar de här känslorna av. Det vi vill lyfta fram som viktigt är det förebyggande arbetet, att man är medveten om riskerna. Vi visar också att ”mjuka sammanläggningar” där man är mån om kontinuitet är att föredra.

Vad kan det bero på att det verkar som att arbetsmiljön är bättre i stora pastorat än i små?
– Det är vi lite förvånade över. Det kan handla om ledarskap, om att man förväntas göra kanske både fler och andra saker än tidigare, om ökad arbetsbelastning. Det kan vara så att arbetsmiljön var dålig från början och den blev inte bättre. Men det är lite svårt att förstå, det finns fortfarande obesvarade frågor. 

Vad är den enskilt viktigaste faktorn för en lyckad strukturförändring ur arbetsmiljösynpunkt, som du ser det?
– Jag tror att det är att man som anställd får vara delaktig. Som chef och ansvarig är det viktigt att dela med sig av information och låta de anställda vara med i hela processen. Sedan är det också viktigt att man inte förändrar både organisation och verksamhet samtidigt. Församlingens identitet är lika viktig som verksamhetens kontinuitet.

Kajsa Åslin
2018-11-05

 

Fotnot: Med ”mjuka sammanläggningar” menas i forskningsrapporten att församlingarna är oförändrade men ingår i ett nytt pastorat, att förändringsprocessen sker på ett transparent sätt, att medarbetarna är delaktiga, att man månar om församlingarnas identitet och värnar kontinuitet i verksamheten. Detta i motsats till ”hårda sammanläggningar” där man gör förändringar i församlingsstrukturen genom att flera församlingar läggs samman till en större församling, att personalgrupper splittras och att förändringarna genomförts på ett mer auktoritärt sätt utan delaktighet och information. 

 

Ny forskning: svårt fastställa samband mellan brister i arbetsmiljö och strukturförändring

18-11-05 | En ny forskningsrapport undersöker om lokala strukturförändringar i Svenska kyrkan påverkat arbetsmiljö och hälsa i berörda församlingar och pastorat. Forskarna lyfter en rad arbetsmiljöproblem och konstaterad ohälsa. Men påpekar att det kan vara rimligt att anta att arbetsmiljöproblemen fanns även innan strukturförändringen.