Ordförande Ulrika Karlsson och sekreterare Christer Gelfgren
Foto: Kristina Hellberg

Församlingsrådet som hittat sin roll

Två år in i mandatperioden har församlingsrådet Själevad börjat hittat sin plats i den nya organisation som trädde i kraft efter senaste kyrkovalet. – Vi har nog landat nu, säger ordförande Ulrika Karlsson, men till en början famlade vi en del kring rollfördelningen. Vem var det egentligen som skulle ta beslut om vad? Vissa saker, framförallt det som rör gudstjänst och kyrkorummet, framgår tydligt av kyrkoordningen som församlingsrådets ansvar. Viss ansvarsfördelning måste beslutas lokalt och vi har numera en arbetsordning för det, fortsätter hon.

Ledamöterna börjar trilla in till kvällens sammanträde. Ikväll samlas de en timma tidigare än vanligt för social samvaro över lite julmat. Stämningen är god och förutom doften av mat och kaffe sprids en doft av lampolja vilket förbryllar många. Det visar sig att med på plats ikväll är en lykta tänd med Fredsljuset. Fredsljuset tänds i Födelsekyrkan i Betlehem – på den låga som har brunnit där sedan kyrkan kom till år 565. Lågan sprids sedan ut över Europa med hjälp av lokala scoutkårer. Just i kväll är den här i Själevads församlingshem.

På utsatt tid sätter Ulrika så igång mötet. Efter upprop, val av justeringspersoner och genomgång av dagordning är det dags för ett ärende som inte är så vanligt förekommande i en församling i Härnösands stift. Just nu utreds frågan om en eventuell uppdelning av Själevads församling i två eller tre separata församlingar kontra att fortsätta med nuvarande organisation.

– Det ska bli spännande att se om vi kommer till beslut vid kvällens sammanträde så vi kan lägga fram en viljeinriktning till kyrkorådet, säger Ulrika när jag träffar henne på eftermiddagen innan mötet. Jag är stolt över det arbeta vi lagt ner för att få fram ett beslutsunderlag i frågan, fortsätter hon. Vi har bjudit in till dialogmöten där vi tillsammans diskuterat och gjort SWOT-analyser, med god hjälp av projektledare Björn Westerlund som är anställd på kansliet. 

Just församlingens storlek gör att rådet ibland upplever att de inte kan hålla koll på allt som sker och bevaka församlingsmedlemmarnas intressen. Sedan tidigare mandatperioder har man därför infört ett system med faddrar för att få mer inblick. Det går till så att en ledamot väljer ett intresseområde att bli fadder för. Som fadder åker man sedan ut och besöker verksamheten på plats. Det ska gärna vara en verksamhet som man inte själv redan är engagerad i eller känner till sedan tidigare.
– Ett bra sätt att vidga vyerna och öka komptensen hos oss förtroenevalda, säger Ulrika.  

Den nya organisationen har även öppnat för den som inte är kyrkopolitiskt engagerad att ändå ta plats i ett församlingsråd genom så kallat nomineringsförfarande. Jag frågar Ulrika om det påverkat sammansättningen av Själevads församlingsråd?
– Ja, vi genomförde nomineringsmöten och på så sätt har vi fått in engagerade församlingsbor i församlingsrådet som inte stod med på några listor vid valet. Jag kan även konstatera att genomsnittåldern blivit lägre. Församlingen är uppdelad i tre distrikt och det var viktigt för oss att få representation från alla tre distrikt i rådet, berättar Ulrika.  

Själevads församling är en av tre församlingar i pastoratet. De övriga två är Mo och Björna. Framtagandet av arbetsordningen skedde i samverkan mellan presidierna, ordförande och vice ordförande, i de tre församlingsråden samt det gemensamma kyrkorådet.
– Grunden är lagd och nu jobbar vi på att få en bra årscykel för de stora besluten kring verksamhet och budget. Vi vill inte som församlingsråd komma in för sent så vi inte hinner yttra oss i frågor som rör verksamheten. Det ärendet finns också på dagordningen för kvällen, berättar Ulrika. Här lyfter hon fram värdet av en sekreterare med driv och erfarenhet.
– Jag är så tacksam för vår sekreterare Christer Gelfgren som hjälper oss att få en överblick över de beslut som ska tas.  

Hur det gick i församlingsdelningsärendet? Ja, det kan ni läsa i protokollet som publiceras på pastoratets hemsida efter justering den 8 december.

Kristina Hellberg
2015-12-07

Så styrs Svenska kyrkan

Efter kyrkovalet 2013 fick Svenska kyrkan en delvis ny organisation. Samfälligheterna försvann, så när som i Göteborg, och i stället bildar två eller flera församlingar som samverkar ett pastorat. Pastoratet har ett kyrkoråd som styrelse och i var och en av de församlingar som ingår ska finnas ett församlingsråd. Ett av alla dessa kan du läsa om i denna artikel. Vill du veta mer om Svenska kyrkans organisation finns mer att läsa här.