Löruddens kapell i Njurunda socken, byggd på 1620-talet.
Foto: Härnösands stift

Fiskarkapell undersöks i nytt projekt

De flera hundra år gamla fiskarkapellen vid Västernorrlands kust undersöks nu i nytt tvåårigt stiftsövergripande projekt. "Informationen om kapellen är mycket begränsad och det krävs ökad kunskap för att vårda och underhålla dessa på ett korrekt sätt. Vi vill också sprida mer kunskap till en intresserad allmänhet", säger stiftsantikvarie Linnea Skog.

De tre nordligaste stiften, Uppsala, Härnösand och Luleå har ett gemensamt kulturarv i de 38 bevarade fiskarkapellen belägna längs med Norrlandskusten. 17 stycken, det vill säga knappt hälften är belägna i Härnösands stift. Dessa fiskarkapell är en av områdets allra bäst bevarade kulturmiljöer. Kapellen är byggda under 1600-talet och 1700-talet för det fjärrfiskande borgerskapet från Mälardalen och Gävle som erhöll denna fiskerätt som ett skatteprivilegium. Fjärrfisket upphörde under sent 1700-tal. Vissa släkter återvände dock till samma fiskeläger en bit in på 1800-talet trots att privilegiet hade upphört.
– Kapellen är alla relativt små och har ett antal kännetecken, som återkommer i nästan alla kapell, vilket gör att de är ganska lätta att känna igen. Genom att kapellen ligger relativt isolerade har de genomgått få förändringar genom historien. Samtidigt är kapellen även levande gudstjänstrum som fortfarande årligen brukas, säger Linnea Skog.

Projektet drivs av Härnösands stift men kommer genomföras av tre antikvariska konsulter från Länsmuseet Gävleborg och Hälsinglands museum med stöttning från Murberget (Länsmuseet Västernorrland). De har skaffat sig kunskap och rutin i sitt undersökande arbete eftersom de tidigare arbetat med dessa frågor åt Uppsala stift.
– Vi vill använda oss av deras kompetens för att få ett likvärdigt material även i vårt stift. Det vinner vi tid och pengar på. Även om  kapellen är fullständigt unika, är uppförda i ett gemensamt sammanhang, säger Linnea Skog.

Projektet kommer till stor del innehålla arkivstudier och besök på plats vid kapellen under sommaren. Mycket av kunskapen om kapellen har bevarats i muntliga berättelser knutna till varje kapell.
– Människor som har vuxit upp i dessa miljöer har ofta kännedom om händelser som aldrig kan påträffas i arkivmaterialet. Vi hoppas på att kunna få ta del av dessa historier när vi besöker kapellen, säger Linnea Skog.

Om två år när projektet är klart kommer det att publiceras en bok med material och en stor mängd bilder om fiskarkapellen för att sprida kunskapen till allmänheten. 

Projektet finansieras med pengar från det statliga bidraget kyrkoantikvarisk ersättning och bidragsmedel från Länsstyrelsen i Västernorrlands län.

Maria Eddebo Persson
2017-01-02

Fiskarkapell i Härnösands stift

Bevarade kapell

Medelpad:

 • Löruddens kapell
 • Brämöns kapell
 • Skeppshamns kapell


Ångermanland:

 • Barsvikens kapell
 • Lungöns kapell
 • Berghamns kapell
 • Fällviks kapell
 • Barsta kapell
 • Bönhamns kapell
 • Norrfällsvikens kapell
 • Grunnans kapell
 • Ulvöns kapell
 • Sandvikens kapell
 • Trysunda kapell
 • Grisslans kapell
 • Skeppsmalens kapell
 • Skags kapell

Dokumenterade försvunna kapell och kapellplatser

Medelpad:

 • Rövikens kapell

 
Ångermanland:

 • Prästhushamns kapell
 • Sörfällsvikens kapell