Fem fokusområden för budget 2019

I budget 2019 för Härnösands stift lyfts några områden som särskilt ska prägla stiftsorganisationens arbete under det kommande året. Det handlar om rekrytering och kompetensförsörjning, gudstjänstutveckling, pastoratsbildning, administrativ samverkan och gemensamt ansvar för fastigheter.

Budgeten antogs vid stiftsfullmäktiges sammanträde den 30 november. Totalt inbegriper den över 92 miljoner kronor, varav mer än två tredjedelar (71 procent) går till insatser som är till stöd för församlingarna i stiftet.

Fortbildning och konsultativt stöd är det ena benet i stiftsorganisationens verksamhet gentemot församlingarna. Här ryms omfattande insatser som främjar församlingarnas grundläggande uppgift. Det handlar om att utveckla gudstjänstlivet, att stärka barn- och ungdomsverksamheten, att stärka kyrkans sociala arbete och om att synliggöra den kristna gemenskapen i lokalsamhället. Här ryms även det rekryterande perspektivet, bland annat genom att kyrkans många ideella medarbetare möts med kompetens och engagemang.

Det andra benet är bidragen. Utjämnings- och glesbygdsbidraget är fortfarande en jämförelsevis stor post i budgeten, trots att det fasas ut genom att den nationella nivån stegvis tar över bidraget. Bidraget till församlingslivets utveckling har å andra sidan utökats i och med att ett nytt bidrag för diakonal utveckling och familjerådgivning som infördes 2017.

En speciell satsning nästa år är stiftsfesten som arrangeras i Östersund i september. Anställda, förtroendevalda och ideella medarbetare i församlingarna bjuds in till ett gemensamt möte för fördjupning och inspiration. Stiftsfesten bygger på en tradition att med viss regelbundenhet samla församlingarnas medarbetare till ett större möte. Den ersätter delvis andra kurser och utbildningsdagar som brukar arrangeras för församlingarnas medarbetare.

Arbetet med att bilda nya pastorat för samverkan mellan församlingar går in i ett mer aktivt skede. Samrådsmöten kommer att hållas med de enheter som sedan tidigare är aktuella för en organisationsöversyn. Varje samråd är inledning på en utredning och kan påverka tidsplan och möjliga konstellationer utifrån stiftsstyrelsens fastlagda inriktningskriterier.

Främjandet inom det administrativa området genom för hela Svenska kyrkan gemensamma tekniska och administrativa system har pågått sedan några år tillbaka. Just nu utreds om Härnösands stift och Luleå stift ska bilda en gemensam servicebyrå för att kunna erbjuda församlingarna hjälp med hantering av löner och så kallade transaktionstjänster.

Det gemensamma ansvaret för Svenska kyrkans fastigheter, som beslutats av kyrkomötet, innebär nya uppgifter för stift och församlingar. Det första steget, att skapa ett gemensamt fastighetsregister ska vara klart i januari 2019. Därnäst startar arbetet med att skapa lokala lokalförsörjningsplaner, ett arbete där stiftsorganisationen kommer att bistå med metod- och utbildningsstöd.

Kajsa Åslin
2018-12-03

Fakta/Härnösands stifts budget 2019

Församlingslivets utveckling: 29,8 miljoner kronor
Organisatoriska förutsättningar: 36 miljoner kronor
Stiftsorganisationen: 26,9 miljoner kronor

Ladda ner budget för Härnösands stift 2019