Familjerådgivningen utreds mer

I Härnösands stifts stöd till Svenska kyrkans familjerådgivning kommer att utredas ytterligare. Det blev följden av två motioner som behandlades vid stiftsfullmäktige i fredags.

I juni förra året beslöt stiftsstyrelsen att bidraget till Svenska kyrkans familjerådgivning skulle avslutas inför 2016. Avsikten var att pengarna istället skulle användas för att stötta församlingarnas sociala verksamhet.

Men beslutet mötte protester. Och vid stiftsfullmäktiges sammanträde på fredagen behandlades två motioner, från Christer Gelfgren (C) och Christina Meltin Westerlund (S), med krav på att beslutet skulle omprövas. Följden blev att frågan ska utredas mer.
– Vi ska se till att få ett bättre underlag för att ta ställning, sade Tommy Eriksson (S), vice ordförande i stiftsstyrelsen, som bland annat vill ventilera frågan med kyrkoherdarna i stiftets församlingar.

Svenska kyrkans familjerådgivning finns på fem platser i Härnösands stift, fyra mottagningar i Västernorrland och en i Jämtland. Stiftelsen Vårsta Diakonigård driver mottagningarna och Härnösands stift ger årligen ett bidrag på närmare 1,8 miljoner kronor för ändamålet. De flesta pastorat/församlingar i stiftet betalar också till familjerådgivningen, det handlar om en krona per medlem och år. Inget annat stift är i närheten av att stötta familjerådgivningen i den omfattning som Härnösands stift gör.

Två andra motioner som besvarades vid sammanträdet avslogs med hänvisning till att stiftet redan arbetar med dessa ärenden. Dessa motioner föreslog en utredning av sjukhuskyrkornas verksamhet respektive mer samarbete med grundskolan.

I Härnösands stifts fullmäktige sitter 59 ledamöter från olika delar av stiftet, det vill säga Jämtlands- och Västernorrlands län. Stiftets verksamhet finansieras till största del av stiftsavgiften, som ingår i medlemmarnas kyrkoavgift. Utöver uppgiften att stötta församlingarnas arbete har stiftet även uppgifter som rör tillsyn.

Kajsa Åslin
2015-05-22