Etiska riktlinjer för vigningstjänsten

Riktlinjer för tolkning av diakonens, prästens och biskopens vigningslöften. Riktlinjerna gäller för Härnösands stift och är antagna av Domkapitlet 2024.

 

Som vägledning och stöd för det etiskt goda och förtroendefulla förhållningssätt som uttrycks i prästers och diakoners vigningslöften och som kyrkans medlemmar och allmänheten har rätt att förvänta sig av dem, föreligger här Codex Ethicus för vigningstjänsten i Härnösands stift.

Codex Ethicus vill förtydliga livet i vigningstjänsten till stöd och hjälp i de utmaningar som präster och diakoner ställs inför. Den är inte en juridiskt bindande föreskrift utan syftar till att, med utgångspunkt i vigningslöftena, uttrycka en yrkesetik, ge vägledning, främst för sådant som inte regleras i kyrkoordningen, avtal eller annan lagstiftning, samt utgöra ett underlag för domkapitlets bedömning vid ett tillsynsärende av en person i vigningstjänsten. 

Riktlinjerna är tänkta att tjäna som vägledning för vigningstjänsten i förhållande till allmänhet och församlingsbor, kollegor och andra medarbetare. De ska stödja präster och diakoners professionella hållning, stärka lojalitet och ansvarskänsla inom vigningstjänsten, värna förtroendet från kyrkotillhöriga och allmänhet samt vara till hjälp i stiftets tillsynsuppdrag.

Riktlinjerna syftar inte till likriktning utan till hjälp att bli förtrogen med den uppgift man har fått sig anförtrodd. Även biskopen omfattas av Codex Ethicus. 

Den nya reviderade upplagan av Codex Ethicus som antagits av Domkapitlet, ersätter en tidigare från 2009.


Läs här: Codex Ethicus - riktlinjer för vigningstjänsten i Härnösands stift