Foto: Kajsa Åslin

”En bra utgångspunkt för det fortsatta strukturarbetet”

Härnösands stift står inför ett omfattande strukturarbete som nu kan utgå från resultatet av den nya utvärderingen av tidigare indelningsprocesser. – Flera av utvärderarens rekommendationer finns sedan tidigare på agendan och kan utvecklas. Annat behöver analyseras i relation till regelverk och resurser, säger Charlotta Ekelund, enhetschef för Struktur och utveckling på Härnösands stift.

Något i utvärderingen som överraskat dig?
– Kanske att både stiftskansliets medarbetare och de lokalt anställda har ringat in samma områden att utveckla för framtiden. Det gäller särskilt att involvera anställda mer under utredningsfasen och ge ett ökat och mer adekvat stöd under genomförandefasen.

Vad är orsaken till de svagheterna i strukturarbetet som utvärderaren pekar på?
– Rollfördelningen mellan stift och pastorat eller församlingar är strikt bestämd i vårt regelverk och ibland blir det ett hinder för det gemensamma arbetet. Stiften kan inte ta initiativ som om vi vore arbetsgivare eller som om kyrkan vore en koncern.
– Samtidigt har strukturarbetet här i Härnösands stift försvårats av att det uppstått vakanser under processen, både på stiftsnivå och lokal nivå.

Hur kan församlingarnas anställda bli mer delaktiga i struktursarbetet?
– Något vi redan tidigare övervägt är att forma en referensgrupp med anställda i berörda enheter, den skulle kunna medverka med underlag under utredningsarbetet. Vi kommer också att utveckla jobbet med att samla all information på en webbplats så att personalen vet vad som händer. Sedan finns det säkert mer vi kan göra i samråd med den lokala ledningen.

En del anställda hade önskat mer stöd även under genomförandefasen?
– Det har funnits sådant stöd från stiftskansliet,men det har uppenbarligen inte räckt. Det har också hänt att vi har erbjudit stöd som den lokala ledningen har tackat nej till.
– Det här är ett stort förändringsarbete och det är inte lätt att förutse alla behov som uppstår under vägen, därför är vi så tacksamma för att nu ha fått ta del av de anställdas röster.
– Kanske är det viktigaste med utvärderingen just det här, att vi fått svart på vitt att stiftet behöver satsa mer resurser under genomförandefasen.

Utvärderarna har, för Härnösands stift, särskilt lyft fram den lokala personalens behov av hjälp för att tolka och kunna acceptera förändringen, liksom att bedöma vad ett nytt pastorat kan betyda för dem själva. Hur kan stiftskansliet hjälpa till med det?
– Jag vill vara försiktig med att dra slutsatser här. Det kan ju helt enkelt vara så att en del anser att den här förändringen inte är det bästa sättet att möta de utmaningar som medlemsminskningen och den krympande ekonomin medför. Och deras åsikt måste respekteras. Däremot är det mycket viktigt att anställda får stöd med att finna sin roll i den nya organisationen.  Det måste vi funder vidare på.

Under de indelningsförändringar som genomförts i Härnösands stift 2013-2018 har stiftskansliet, förutom de utredningar som gjorts inför stiftsstyrelsens beslut, bidragit med ekonomiskt stöd till olika insatser, arvoden och merkostnader samt bistått med utbildningar och vissa informationsinsatser. 

Kajsa Åslin
2019-02-19

Strukturarbetet utvärderat – större delaktighet önskas

En utvärdering av arbete med strukturfrågor i Härnösands stift och två andra stift visar att församlingarnas anställda i allt för liten utsträckning uppfattat sig delaktiga i utredningsarbete och genomförande. Det har fått till följd att en del anställda haft svårt att förstå poängen med att bilda ett nytt pastorat. Ett mer aktivt ledarskap lokalt och mer stöd från stiftskansliet efter att det nya pastoratet bildats är annat som efterfrågas.