Foto: Pixabay

Ekonomi inför indelning

Inför en indelningsändring måste samtal föras i interimsstyrelsen kring principiella, övergripande och strategiska frågor. Vad ska uppnås med den nya indelningen, vilka förväntningar och farhågor finns och hur kan ekonomin totalt se ut i den nya enheten?

God kunskap om de olika enheternas verksamhet är en förutsättning för att uppnå ett effektivt utnyttjande av den nya enhetens gemensamma resurser.

De ingående enheterna bör i sina respektive kyrkoråd tidigt initiera ett samarbete för att tillsammans göra en ekonomisk genomgång. Det handlar till stora delar om att analysera likheter och skillnader. Exempel på frågeställningar som bör bearbetas inför indelningsändringen är hur ekonomin ser ut, vilka redovisnings- och värderingsprinciper som tillämpas samt hur gåvomedel, stiftelser och personalförmåner med mera hanteras i de olika enheterna. De särskilda utmaningar i det administrativa flödet som kan uppstå på grund av geografiska skillnader eller stora avstånd behöver också ses över.

Dessa analyser, med förslag på åtgärder och behov av förändringar rapporteras till interimsstyrelsen. En tidig start av detta arbete möjliggör både bra åtgärdsplaner och beslutsunderlag vilket underlättar övergången till den nya enheten. Lämpligt är att interimsdelegerade utser en projektledare, till exempel en kamrer, som ansvarar för att dessa frågor blir genomlysta och att goda underlag tillställs interimsdelegerade för beslut.