En kvinnlig präst håller upp en bebis som precis har döpts.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Delta i Härnösands stifts dopsatsning

Härnösands stifts dopsatsning erbjuds till församlingar och pastorat löpande under året. Utbildningen innebär att hela arbetslaget samlas till två heldagar för att stärka alla medarbetare till att våga, vilja och kunna prata dop med varandra och med församlingsborna.

Dopet är inte längre en självklarhet för människor i Sverige. Dopstatistiken går neråt på många håll i Härnösands stift. För att bromsa och vända denna trend krävs ett aktivt medvetet arbete med dopet i församlingarna.

Dopet är ju en av kyrkans huvuduppgifter. Varje år sker möten i kyrkans verksamhet med barn mellan noll och tre år. Hur tar vi tillvara de mötesplatser som redan finns och hur når vi dem som inte deltar i våra verksamheter?

Syftet med dopsatsningen är att bidra till att stärka dopets identitet i församlingen/pastoratet och öppna för att fler upptäcker dopet som en möjlighet. Leder arbetet från stiftskansliet gör präst, kommunikatör och musiker.

Vi hjälps åt att hitta hinder och möjliggörare för dop, såväl i församlingens strukturer och rutiner som i det sekulariserade samhällets syn på religion och kyrka. Undervisning om dopets historia och teologi rustar alla anställda till att bära en förståelse av dopets mening inför mötet med andra. Ett kommunikationspass om vikten av att kommunicera dopet riktat och medvetet i ord och bild ingår också i första träffen.

Andra träffen ägnas åt dopgudstjänsten, såväl teologi som liturgi och musik, samt vad var och en av medarbetarna har för roll i förberedelse och genomförande. Gudstjänsten är inte bara prästens, musikerns och vaktmästarens angelägenhet. Många fler medarbetare har del i att den blir av och på vilket sätt. De psalmer som sjungs i dopgudstjänsten spelar en viktig roll när det kommer till dopgudstjänstdeltagarens känslor, upplevelser, tolkningsmöjligheter och tro. Därför är det av stor vikt att medarbetarna tillsammans får prova och fundera kring texter och musik i såväl gamla som nyskrivna doppsalmer. Det görs vid andra tillfället i dopsatsningen.

Arbete med att skapa doppastoral

Stiftskansliet kan också bistå församlingen genom att arbeta fram en doppastoral. Detta är ett stöd för att skapa systematiskt arbete kring kyrkans mission att döpa. Syftet är att synliggöra direkt och indirekt praxis kring dopet i pastoratet samt utvecklingspotential i framtida arbete. Upplägget för arbetet med doppastoralen går att variera och utgår i stor uträckning från era behov och resulterar i en doppastoral. Om församlingen redan genomgått dopsatsningen bygger vi vidare på det arbete som redan påbörjats.

 Att delta i satsningen

För att delta i dopsatsningen kontakta Elin Lockneus. Utbildningsdagarna genomförs i församlingens/pastoratets lokaler.