Foto: Kerstin Stickler och Maria Eddebo Persson

Reformation pågår

Den 31 oktober 1517 sägs Martin Luther ha spikat upp 95 teser med protester mot den tidens kyrka och teologi på porten i slottskyrkan i Wittenberg. Om detta verkligen skedde vet vi inte säkert, men vi vet att han denna dag postade sina teser till ärkebiskop Albrecht av Mainz. Och att protestantismen därmed var född.

Under innevarande år – då Svenska kyrkan på flera sätt uppmärksammat reformationens 500-årsminne – har mängder av böcker och tidningsartiklar fördjupat kunskapen om Luther och hans betydelse för Europa och vårt land. Jag hoppas att alla vid det här laget förstått att bilden av Luther som en fördömande och tråkig moralens väktare som sitter på vår axel inte är sann. Den moral och de prestationskrav som tillskrivs Luther får helt enkelt skyllas på andra reformatorer eller väckelsepredikanter. Från Luther kommer de inte. Däremot har Martin Luther betytt oerhört mycket för uppfattningen att människan är en fri varelse och att hon därför har rätt att själv kunna skaffa sig kunskap på egen hand. Att detta gäller alla oavsett språk och kön är också en tydlig Luthersk tanke.

En annan del av Luthers tankegods är uppfattningen om varje kristen människas ansvar för sina medmänniskor, för människovärdet och för samhället. Eftersom vi är skapade är vi alla kallade till ett medansvar för våra medmänniskor. Den uppfattningen innebar att Luther inrättade fattigkassor i städerna, startade skolor för både pojkar och flickor och kämpade för social rättvisa. Så länge en sådan kamp inte bestod av våld och skövling menade han att den var rätt. Och därför är det utifrån Jesu eget budskap och Luthers lära nödvändigt för kyrkan att agera i politiska frågor.

Luther ansåg att tro och politik skulle följas åt men han hävdade också att om detta ska utföras på bästa sätt behöver man se och respektera skillnaden mellan det världsliga och det andliga. Han såg det som att Gud finns med både i kyrkan och i världen, på samma sätt som samma hjärna styr både höger och vänster hand.

Luther ansåg att tro och politik skulle följas åt.

Biskop Eva Nordung Byström

Politik är engagemang och ansvar för den värld och det samhälle vi delar på denna jord. Det ligger i en luthersk kyrkas identitet och själ att ta detta engagemang och ansvar på allvar och se det som en självklar del i kallelsen att vara kyrka och leva som kristen. Detta var något jag tydligt fick erfara när jag i våras fick förmånen att vara delegat vid Lutherska världsförbundets generalkonferens i Namibia. Delegater från hela världen firade gudstjänster och hade bibelstudier men diskuterade också mänskliga rättigheter, rättvise- och jämlikhetsfrågor och det politiska läget i världens länder. Konferensen resulterade i en mängd uttalanden kring förtryck, sexuella förbrytelser, fattigdom, klimatförändringar och flyktingsituationen men också om behovet av dialog mellan religioner. Bakom uttalandet stod lutherska kyrkor runt om i världen, Svenska kyrkan likaväl som kyrkor som i våra sammanhang betraktas som mycket konservativa.

Vi i Sverige har mycket att tacka den lutherska reformationen för, inte minst läskunnigheten och rätten till den fria tanken. Reformationens tankar har lagt grunden till skolsystemet och den sociala välfärden men också till folkrörelsernas demokratiska uppbyggnad av vårt land och för synen på en människas fri- och rättigheter.

Självklart måste vi också se, erkänna och ta avstånd från Martin Luthers mörka sidor. Hans roll i bondeupprorens slutskede och det judehat han visade mot slutet av sitt liv är två exempel på handlingar och åsikter hos Luther som vi inom den svenska lutherska kyrkan tydligt tagit avstånd från, inte minst under detta jubileumsår.

Ordet reformation betyder både att gå tillbaka till källorna och att förnya. Vi firar därför inte 500-årsjubileumet av reformationen utan 500 år av reformation. Vi behöver en ständig reformation för att värna det som är mest dyrbart och mest sårbart av allt vi har på denna jord: medmänsklighet, frihet, rättvisa, kunskap och ansvar för vår värld.

Summan av Martin Luthers teser på modern svenska skulle kunna vara: Varken människan, naturen eller gudsrelationen är till salu. Ingen ska kunna profitera på detta för det är gratis. Gratis är det latinska ordet för nåd och ett kärnord i den lutherska teologin. Vi har fått våra liv, vår jord och Guds kärlek utan krav, helt gratis – av nåd. Låt oss därför med stolthet och glädje och tillsammans ta emot, vara rädda om, ta ansvar för, dela med oss av och leva i denna nåd. Det är en reformation vi sannerligen behöver, varje dag.

 Biskop Eva Nordung Byström

Martin Luther som legofigur.

Martin Luther och reformationen – fördjupning

Vem var Martin Luther? Vad var han så arg på? Och vad hände när han spikade upp sina 95 teser? Martin Luther inledde reformationen för 500 år sedan. Den förändrade både kyrkan och samhället på sin tid, och gör det fortfarande. I tio korta filmer och fjorton texter får du veta mer.

En färggrann och abstrakt målning föreställer Martin Luther.

Vem var reformationens Martin Luther?

Martin Luthers var kritisk till vissa inslag i kyrkans liv och startade det som kom att bli den protestantiska reformationen. Luthers idéer under 1500-talet har stor betydelse för Svenska kyrkan av idag.

Vad hände när Luther spikade upp sina teser?

Martin Luthers hammarslag på kyrkporten i Wittenberg blev början på något mycket mer än en akademisk diskussion om avlatsbreven. Hans 95 teser ledde till stora förändringar inom både kyrkan och politiken.

En kristen människas frihet

Martin Luther insåg en dag att det goda förhållandet mellan Gud och människa inte är något som vi själva kan åstadkomma. Han kom fram till att den fritt flödande gudsrelationen, rättfärdigheten, är en gåva som Gud skänker helt gratis till människan genom tron.

En målad tavla med en folkmassa.

Bara du kan finna din väg

Allt är nåd. Gud skänker oss förlåtelse och frid, utan motkrav. Luther menade att vi alla ska räcka varandra syndernas förlåtelse genom det allmänna prästadömet. Tillsammans håller vi tron vid liv i vardagen.

En målad tavla.

En evangelisk-luthersk kyrka

Svenska kyrkan präglas av den evangelisk-lutherska traditionen och dess centrala uttryck. Vi kan vara stolta över det arvet, samtidigt som vi måste respektera och vara lyhörda för att människor behöver finna egna ord och uttryck för sin tro.

En målad tavla med ett sällskap som sitter till bords.

Ekumenik och tron på en enda kyrka

Martin Luther menade att det finns en enda helig kyrka som samlar alla kristna. Dopet och tilliten till Jesus Kristus skapar en grundläggande gemenskap mellan alla kristna. När vi högtidlighåller reformationsminnet 2017 ska vi se till det som förenar oss, inte det som skiljer oss åt.

En målad tavla med en trave böcker.

Bekännelsen börjar i livet

Svenska kyrkan har många bekännelsetexter som berättar om vad tron innebär. Men Martin Luther uppmanade människor att tänka själva och att handla på ett sätt som gör bekännelsen levande.

En målad tavla med en man som håller en bok.

Språk och bildning

Tack vare Martin Luther översattes Bibeln till en mängd olika språk, och läskunnighet blev viktigt i Sverige och andra lutherska länder. Det ledde till stora omvälvningar i samhället eftersom kunskap ger makt. I Sverige fick folkrörelserna med tiden stort inflytande, och nationen snarare än kyrkan blev den gemensamma nämnaren för många.

En målning.

En musikälskare i brytningstid

Martin Luther älskade musiken nästan lika mycket som han älskade teologin. Han menade att musik har en unik förmåga att lugna och glädja människans själ, och till stor del är det Luthers förtjänst att musiken har en så stor roll i Svenska kyrkans gudstjänster.

En målning.

Människan är både tiggare och furstlig

Alla människor har ett ansvar för att välja det goda, oavsett om man är kristen eller inte. Ingen är förmer än någon annan, oavsett religiös tillhörighet, och vi lever alla av samma nåd. På olika sätt bidrar vi människor till att upprätta och bära livet: till att vara medskapare.

En målad tavla med en präst med kalott.

Kallelse att ta livet på allvar

Kallelsen handlar om att vara medskapare och medmänniska. Luther menade att kallelse finns i alla våra uppgifter och ansvar. Vardagen är viktig och Gud finns mitt i det som sker.

En målad tavla med en människa framför ett böljande landskap.

En självkritisk kyrka som förändras

Reformationen som började för 500 år sedan pågår fortfarande. Kyrkan måste ständigt vara självprövande och hjälpa människor att finna kraft och tillit. Tron ska inte skydda oss från det vanliga livet utan rusta oss för vardagen.

En målning.

Nåd och makt

Gud ställer inga krav på motprestationer, upptäckte Martin Luther. Han blev övertygad om att Gud vill befria människor och ge var och en nya möjligheter, oavsett allt. Martin Luther har många bilder för nåd i sina texter.

En tavla i olika gula nyanser.

Luthers texter om judarna

Martin Luthers texter innehåller inte bara gott, utan även uppmaningar om våld och förtryck, och ett judehat som har fått katastrofala följder för oskyldiga människor. Svenska kyrkan tar starkt avstånd från dessa tankar. Vi betonar allas moraliska ansvar för sina egna handlingar och fortsätter att göra upp med de mörka delarna av kyrkans förflutna. Det är en del av den ständiga reformationen.