"Jag känner stor tacksamhet "

Stiftsstyrelsens beslut angående biskop Eva Nordung Byströms anställning har upphävts. Svenska kyrkans överklagandenämnd har kommit fram till att stiftsstyrelsen överskred sin befogenhet när det fattades. – Jag känner stor tacksamhet till överklagandenämnden som gjort en imponerande genomgång av det kyrkorättsliga läget, säger biskopen. Även stiftsstyrelsens vice ordförande Kenneth Norberg och ärkebiskop Antje Jackelén kommenterar beslutet.

Efter att stiftsstyrelsens beslut från den 22 september överklagats har överklagandenämnden prövat om beslutet hanterats i överensstämmelse med Svenska kyrkans regelverk. Efter en grundlig prövning har överklagandenämnden kommit fram till att så inte är fallet:
”Biskopens anställning är endast i teknisk mening lagd på stiftet ifråga, genom att stiftets ställning som arbetsgivare på flera sätt är begränsad av regleringen i kyrkoordningen (KO) och grunderna för denna reglering”, skriver överklagandenämnden i en kommentar.

Biskop Eva Nordung Byström är glad och lättad över dagens besked.
– Det har varit en lång och jobbig väntan men det har det varit värt när jag nu fått bekräftat att jag kan fortsätta det uppdrag som jag är kallad och vigd till och som jag brinner för. Jag känner stor tacksamhet till överklagandenämnden som gjort en imponerande genomgång av det kyrkorättsliga läget, säger hon.
– Jag har sträckt ut en hand till stiftsstyrelsen och önskat försoning och jag hoppas att de ska ta emot den. Samtidigt behöver kyrkoordningen förtydligas så att en liknande situation inte uppstår igen, fortsätter hon.

Stiftsstyrelsens vice ordförande Kenneth Norberg har kommenterat beskedet skriftligt:
”Det har varit ett oklart läge vad som gäller, experter har haft olika syn på det. Utifrån vår sondering har vi varit övertygade om att arbetsrätten skulle kunna tillämpas. Nu har överklagandenämnden sagt sitt. Beslutet är tydligt och det är bra, nu vet vi vad som gäller. Nu blir det till att göra ett rejält jobb i stiftsstyrelsen för att få ett förtroendefullt samarbete framöver. Måste tro att det är möjligt men vi kommer behöva hjälp med det.”

Även ärkebiskop Antje Jackelén har gett en skriftlig kommentar:
”Överklagandenämnden för ett omfattande resonemang i ett ärende med flera bottnar. Det är positivt att beslutet fäster stor vikt vid biskopens uppdrag och ställning. Vi behöver nu tid för att analysera beslutet och dess konsekvenser, till exempel när det gäller samspelet i den gemensamma ansvarslinjen och relationen mellan kyrkoordningen och arbetsrättslig lagstiftning.”

Antje Jackelén ser omedelbart två betydelser av stiftsstyrelsens beslut upphävts:  
”Hanteringen av förtroendekrisen i Härnösands stift måste fortsätta. Parterna i stiftet behöver titta på sitt agerande i ljuset av överklagandenämndens resonemang. Det krävs gemensamma ansträngningar för att hitta en väg framåt. Så länge krisen i stiftet består blöder inte bara stiftet utan hela Svenska kyrkan. Både biskopsmötet och kyrkostyrelsen med kyrkokansliet är beredda att bistå i den mån det är möjligt.
Slutsatserna i överklagandenämndens beslut och deras konsekvenser måste också analyseras på en principiell och övergripande nivå. Det behöver även fortsättningsvis ske i linje med de resonemang som förs i biskopsmötets uttalande från den 8 oktober om biskopens roll och ställning i Svenska kyrkan som en episkopal kyrka.”
Kajsa Åslin
2021-01-26

Läs mer:
Överklagandenämndens beslut 2021-01-26
Pressmeddelande från överklagandenämnd 2021-01-26
Biskopsmötets uttalande från den 8 oktober 2020

Bakgrund till dagens besked

Den 22 september beslutade stiftsstyrelsen i Härnösands stift att det skulle göras en överenskommelse med biskop Eva Nordung Byström om att hennes anställning skulle upphöra eller, om det inte var möjligt, att hon skulle sägas upp. Som skäl angavs att ledamöterna saknade förtroende för henne. Beslutet överklagades av tre personer.


Den 10 oktober meddelade Svenska kyrkans överklagandenämnd att stiftsstyrelsens beslut inte fick verkställas under tiden som nämnden prövar om stiftsstyrelsens beslut är formellt riktigt hanterat enligt Svenska kyrkans regelverk.


Den 18 december behandlades ärendet i överklagandenämnden och därefter meddelades att ett beslut skulle offentliggöras den 26 januari.