Beredningsgrupp tillfrågar biskopskandidater

2023-11-08 | Inför vårens biskopsval i Härnösands stift är en beredningsgrupp i full gång med förberedelserna. Gruppen har stiftsstyrelsens uppdrag att utforma en sökprofil och utifrån den föreslå kandidater till nomineringsvalet. Sökprofilen ger en aktuell bild av stiftet och lyfter fram de egenskaper som beredningsgruppen gärna ser hos den blivande biskopen. 

Beredningsgruppen har tillsatts för att säkerställa att det ska finnas många kandidater vid nomineringsvalet i februari. Men alla med rösträtt i biskopsvalet har möjlighet att nominera den man vill se som biskop.
– Vi hoppas att många ska nominera kandidater, att många vill engagera sig i valet, säger Mikael Sjölund, vice ordförande i stiftsstyrelsen och del av beredningsgruppen.

Utifrån sökprofilen inleder nu beredningsgruppen sitt arbete med att tillfråga lämpliga kandidater. Urvalet kommer att offentliggöras först under nomineringsvalet. Beredningsgruppen vill inte riskera att påverka de röstberättigades överväganden om vem eller vilka de vill nominera.
– Vi vill också ge alla som nomineras samma förutsättningar. De kandidater som beredningsgruppen föreslår ska inte ha någon fördel framför övriga förslag, framhåller Mikael Sjölund.

– Vi hoppas att många ska nominera kandidater, att många vill engagera sig i valet.

Mikael Sjölund, vice ordförande i stiftsstyrelsen

Beredningsgruppen vill samtidigt vara transparent, och väljer därför att publicera den sökprofil som arbetats fram.
- Sökprofilen visar hur vi tänkt i beredningsgruppen, men den är ju inte styrande för någon annan än oss i våra tankar och vårt uppdrag att ta fram möjliga biskopskandidater, säger Mikael Sjölund.

Nomineringsvalet hålls den 27 februari i Sundsvall. Alla röstberättigade bjuds in för att föreslå, det vill säga nominera, kandidater och rösta om dem. Alla nominerade som vid omröstningen får fem procent av rösterna, eller om möjligt minst fem personer, går efter behörighetskontroll vidare till biskopsvalet som hålls den 22 april.

Totalt har omkring 400 personer rösträtt i nomineringsval och biskopsval. De med rösträtt är:
-         präster och diakoner i stiftets alla församlingar
-        187 elektorer utsedda av stiftets 25 kyrkofullmäktige
-        anställda som präst eller diakon på stiftskansliet
-        stiftsstyrelsens och domkapitlets ledamöter. 

Biskop Eva Nordung-Byström går i pension efter att hon lägger ner staven vid en gudstjänst den 14 september i Härnösands domkyrka.

Beredningsgrupp inför nomineringsvalet

Beredningsgruppen har uppdraget att ta fram en sökprofil och utifrån den tillfråga möjliga biskopskandidater. Gruppen består av tio personer:

 • från stiftsstyrelsen: Mikael Sjölund, Björn Sandal, Marianne Eriksson, Leif Grip
 • från domkapitlet: Carina Grinde, diakon, Kerstin Strömberg, präst 
 • kontraktsprostarna: Christin Sundvisson, Södra Jämtland-Härjedalen kontrakt, Marie Edström, Örnsköldsviks kontrakt
 • från Svenska Kyrkans Unga: Moa Larsson, distriktsstyrelsen
 • från stiftskansliet: Anneli Hällgren, stiftsdirektor.

Beredningsgruppens sökprofil

Här kan du läsa sökprofilen som beredningsgruppens tagit fram som stöd för sitt arbete att tillfråga möjliga biskopskandidater.

Härnösands stift sträcker sig från havet till fjällen, med stora delar belägna i det sydsamiska språkområdet. Vi är också ett pilgrimsstift med flera pilgrimsleder, varav S:t Olovsleden är den mest välkända. Geografiskt utgör stiftet en femtedel av Sveriges yta, och vi rymmer såväl välmående tätorter vid kusten och i fjällen som utflyttningsdrabbade samhällen i inlandet. Stiftet är därtill en betydande skogsförvaltare, mitt i skärningspunkten för diskussionerna om klimat, biologisk mångfald och avkastning.

Hos oss finns både utmaningar och möjligheter. Med sjunkande medlemstal, många kyrkligt ägda byggnader och stora geografiska avstånd har vi redan mött det som inom kort utmanar hela Svenska kyrkan: frågor som idealitet, samverkan med andra samhällsaktörer och svårigheter att rekrytera är redan ett faktum hos oss.

Hittills har vi mött utmaningarna genom ett strategiskt och konsekvent indelningsarbete, och nu står vi mitt i ett utrednings- och förankringsarbete vad gäller kommande steg.

Vi har höga ambitioner. Vill du bli vår ledare in i framtiden, ge röst åt våra församlingar och stärka hoppet i vårt stift?

Vi vill att du:

 • ingjuter hopp och ger själavårdande energi
 • rör dig med självklarhet bland stiftets barn och unga
 •  utvecklar stiftets mångfald
 • ger sydsamiska perspektiv genomslag
 • inbjuder till samtal om vad kyrkan har varit, är och ska bli
 • skapar relationer och hållbara samarbeten samt har förmåga att balansera motsättningar
 • är kommunikativ och strategisk
 • är teologiskt visionär likaväl som intresserad av  styrelse- och domkapitelarbete
 • är disputerad i teologi.

Vi tror att om du kommer från vårt stift bidrar du med god kännedom om stiftet, och om du inte kommer från vårt stift bidrar du med nya perspektiv och tankar.