Foto: Kerstin Stickler

Begravningsverksamhet

Inför en indelningsändring behöver alla de aktiviteter som ingår i begravningsverksamheten hos samtliga nuvarande församlingar/pastorat belysas.

Det gäller klarläggning av personalsammansättning; funktion och ändamålsenlighet i lokaler, maskiner och utrustning; digitala system; rutiner; policys samt dokument för dagligt arbete och utvecklingsfrågor. 

Den nya verksamheten som så småningom ska träda ikraft kommer troligen till stora delar att bygga på en sammanjämkning av ingående komponenter men i vissa fall kan nya introduceras, exempelvis ny struktur för gravkartor, nya villkor för gravskötselavtal, nya kriterier för kulturhistoriskt mycket värdefulla fasta anordningar på begravningsplatser med mera.

Dokument att ladda ner