Åtta åtaganden för fortsatt arbete

Med ursäkten till det samiska folket följer, enligt kyrkostyrelsens beslut, åtta åtaganden som utgångspunkt för det fortsatta samiska arbetet i Svenska kyrkan. 40 miljoner kronor har avsatts i strategiska utvecklingsmedel för detta arbete under de kommande tio åren.

Dessa åtaganden kommer att vara utgångspunkt för utvecklingen av det samiska arbetet i Svenska kyrkan de kommande tio åren:

  • Förkunna evangelium på samiska och på ett för samer kulturellt relevant sätt med respekt för samisk andlig och kyrklig tradition.
  • Synliggöra samisk andlighet, teologi och kyrklig tradition inom Svenska kyrkan.
  • Bidra till att stärka och revitalisera de samiska språken i Svenska kyrkans verksamhet.
  • Öka kunskapen och medvetenheten om kyrkans historiska relationer och övergrepp mot samerna och konsekvenserna av detta.
  • Öka kunskapen om och respekten för urfolksrättens principer inom Svenska kyrkan och i samhället.
  • Öka samers inflytande och delaktighet i Svenska kyrkan.
  • Stärka samiska barn och unga i deras identitet och andliga utveckling.
  • Främja gränsöverskridande samiskt kyrkoliv.

Insatserna kommer att preciseras mer i en handlingsplan som ska arbetas fram nu i höst. Kyrkostyrelsen har avsatt 40 miljoner kronor i strategiska utvecklingsmedel under 2022-2031, för att handlingsplanen ska verkställas. 

Arbetet med handlingsplanen är tänkt att ske i dialog med samiska företrädare och stiften. Som exempel på vad den kan komma att innehålla har bland annat angetts kunskapshöjande insatser för församlingar i frågor som rör samiska rättigheter, främja gudstjänstliv på samiska, utveckla dialog- och samverkansformer i markfrågor, granska hur kyrkan historiskt agerat i markfrågor, öka tillgången på barnverksamhet på samiska och att rekrytera fler med samisk kulturkompetens till tjänst i Svenska kyrkan.

– En ursäkt behöver självklart åtföljas av handling. Dessa åtaganden är nu väl förankrade och kan möjliggöra en ny gemensam framtid. Att Svenska kyrkan också är samisk behöver bli tydligare i utvecklingen av samiskt kyrkoliv, sade ärkebiskop Antje Jackelén i ett pressmeddelande tidigare i år där det fortsatta försoningsarbetet presenterades.

Den officiella ursäkten kommer att framföras vid två tillfällen, dels vid kyrkomötets högtidsgudstjänst den 24 november i Uppsala domkyrka, dels vid en planerad konferens Ságastallamat 2, i Luleå 21-23 oktober nästa år.

Kajsa Åslin

Bilden är från en gudstjänst i Uppsala domkyrka i samband med ett tidigare kyrkomöte. Foto: Magnus Aronsson/Ikon

Texten har tidigare publicerats i det sydsamiska kyrkobladet Daerpies Dierie nr 3/21.