Foto: Maria Eddebo Persson

Trästockarnas årsringarna avslöjar kapellens ålder

I timmerstommen på Skags kapell finns det inristningar från 1683 och nu pågår ett arbete med att ta reda på hur gammal byggnaden faktiskt är.

– Jag skulle tro att kapellet är något äldre. Det var vanligare att man byggde kapell den första halvan av 1600-talet för under senare delen av århundradet så var det missväxt och svåra år i Sverige. Åldersdateringen vi gör nu kommer förhoppningsvis ge oss svar på frågan, säger Daniel Olsson byggnadsantikvarie på Länsmuseet Gävleborg.

Projektet har pågått sedan januari 2017. Projektet drivs av Härnösands stift men genomförs av fyra antikvariska konsulter från Länsmuseet Gävleborg, Hälsinglands museum och Murberget (Länsmuseet Västernorrland). Till att börja med gick man igenom arkivmaterial, foton och litteratur och besökte alla kapellen för att försöka ta reda på så mycket som möjligt om dem. I år fortsätter undersökningarna med att göra fysiska borrprov. Åldersdatering eller dendrokronologisk undersökning gör man genom att borra i stockarna i kapellet och ta ut borrprov. Dessa skickas sedan till ett laboratorium på Lund universitetet som undersöker och räknar årsringarna på proverna.
– Det är viktigt att få med barken i borrprovet, så att man ser att det är den yttersta delen av trädet. Annars kan det hända att man missar 20-40 år beroende på hur mycket som är bortskalat från stocken, säger Daniel Åkerman, timmerman och den som tar borrproverna i Skags kapell.

Foto: Maria Eddebo Persson

För att kunna göra en säkrare åldersdatering kommer de ta prover ur 7-8 stockar. Kommer alla stockarna från ungefär samma tidsperiod så är det sannolikt att kapellet byggdes då.
– De här borrproven är svåra att datera, eftersom årsringarna sitter så tätt, säger Daniel Olsson och visar upp ett prov. Genom att stämma av borrprovet mot en referensskala där man vet hur olika år har varit temperatur och vädermässigt, så kan man se när virket är fällt.  Det kan skilja på ett par tre år, för att man har fällt träden i omgångar och låtit dem ligga ett par år, men det ska inte skilja ett par hundra år, för då har det sannolikt byggts av trä från en annan byggnad, säger Daniel Olsson

Resultatet av den dendrokronologiska undersökningen och det tidigare insamlade arkivmaterialet och övrig information kommer att samlas ihop i en rapport som ska vara klar före jul.
– Vi har sett ett behov av att sammanställa informationen kring de här byggnaderna eftersom det inte har funnits tidigare. Fiskarkapellen är en viktig bit av vårt kulturarv, säger Fredrika Björk, stiftsantikvarie Härnösands stift.

Maria Eddebo Persson 
2018-09-05

Löruddens kapell i Njurunda socken, byggd på 1620-talet.

Fiskarkapell undersöks i nytt projekt

De flera hundra år gamla fiskarkapellen vid Västernorrlands kust undersöks nu i nytt tvåårigt stiftsövergripande projekt. "Informationen om kapellen är mycket begränsad och det krävs ökad kunskap för att vårda och underhålla dessa på ett korrekt sätt. Vi vill också sprida mer kunskap till en intresserad allmänhet", säger stiftsantikvarie Linnea Skog.

Barsta kapell - en välbevarad pärla

Första etappen, inventeringen av fiskarkapellen i Härnösands stift, i det tvååriga projekt stiftet initierat för att få ökad kunskap om kapellen börjar lida mot sitt slut. Näst sist ut att inventeras är Barsta kapell. Det är det mest välbevarade fiskarkapellet stiftet har.