En kvinna och en man arbetar i ett arkiv.
Foto: Maria Enarsson /Ikon

Arkiv

En indelningsändring medför att arkiv behöver avslutas och påbörjas. Arbetet organiseras lämpligen i en arbetsgrupp bestående av dem som handlägger diarieföring och arkiv.

Interimsstyrelsen ansvarar för att formulera uppdraget. En av de ingående enheternas kyrkoherdar ingår lämpligen i arbetsgruppen och ansvarar för uppföljning i interimsstyrelsen.

Arkiv som ska avslutas och påbörjas

Församlingarna fortsätter att vara samma arkivbildare som före indelningsändringen. För det nybildade pastoratet ska ett nytt pastoratsarkiv öppnas.

Församling som varit församling med egen ekonomi och som övergår till att bli församling som ingår i ett pastorat, fortsätter att vara egen arkivbildare men antalet ärenden som ska arkiveras där minskar. Ett nytt arkiv bildas i det nya pastoratet.

Om ett pastorat upphör, upphör också deras arkivbildning. Det innebär att det gamla arkivet ska avslutas och ett nytt bildas i det nya pastoratet i samband med indelningsändringen.

Om två eller flera församlingar upphör att vara församlingar för att tillsammans bilda en ny församling, ska arkiven avslutas som hör till de församlingar som upphör. För den nybildade församlingen startar man upp ett nytt arkiv. 

Checklista att ladda ner