Foto: Ulla Sundin Beck

Årets utdelning från skogsbruket klar

PRESSMEDDELANDE | Skog, vind och vatten bidrar till Svenska kyrkans verksamhet i Jämtland, Härjedalen och Västernorrland. I år rör det sig om 42 miljoner kronor, som stiftsfullmäktige beslutat att dela ut till församlingarna.

Härnösands stifts prästlönetillgångar består huvudsakligen av skogsfastigheter. Verksamheten i skogen bygger på långsiktiga avverkningsberäkningar och en fjärdedel av virkesuttaget görs genom att skogen gallras. Samtidigt ökar intäkterna från förnyelsebar energi, genom olika arrendeavtal med producenter av vatten- och vindkraft.
– Det har varit ett bra år med stor efterfrågan på skogsråvara och uppåtgående priser. Samtidigt har det varit ett väldigt speciellt år ur väderhänseende, för oss som arbetar med skogen i den här regionen. Men året gav ändå ett bättre resultat än budget, säger stiftsjägmästare Max Enander.

2018 inleddes med en osedvanligt snörik vinter med svåra avverkningsförhållanden som följd. Efter några månader följde den torraste sommaren på flera hundra år vilket både orsakade skogsbränder och innebar att nyplanerad skog torkade bort.
– Därför behöver vi plantera extra mycket ny skog i sommar. Egendomsnämnden har avsatt två miljoner kronor extra för omplantering och andra skogsvårdsåtgärder, säger Max Enander.
Specielltför året som gått är även en inventering av genomförda naturvårdsavsättningar. Avsättningarna för naturvård utgör nio procent av den produktiva skogsmarken.
– Inventeringen bekräftar att avsättningarna håller mycket höga naturvärden, säger Max Enander.

Totalt genererade prästlönetillgångarna under 2018 en utdelningsbar vinst på 42 miljoner kronor. Varav 12 miljoner härrör från vind- och vattenkraft. Hälften av utdelningen går till det inomkyrkliga utjämningssystemet och hälften går direkt till de pastorat eller församlingar som är andelsägare.

Härnösands stift förvaltar 93 996 hektar mark, varav 69 711 hektar är produktiv skogsmark. Till Härnösands stift hör Svenska kyrkans närmare 100 församlingar i Västernorrlands och Jämtlands län. Utöver marken ingår även en mindre del fonder i prästlönetillgångarna.

Se även bifogad Årsrapport för prästlönetillgångarna i Härnösands stift 2018.

För mer information:
Max Enander, stiftsjägmästare, Härnösands stift: 070-527 37 71