Foto: Maria Eddebo Persson

Året på stiftskansliet: Grunden lagd för fortsatt utvecklingsarbete 

Stiftskansliets uppdrag är att främja församlingarnas verksamhet med gudstjänst, utbildning, diakoni och mission samt förvaltning, och att bedriva tillsyn över detsamma. Allt med församlingarnas bästa – nu och i framtiden – för ögonen. Här berättar biskop Eva Nordung-Byström och stiftsdirektor Anneli Hällgren om verksamhetsåret 2022, med omfattande kursverksamhet, ny visitationsmodell, nya strategiska mål och en beslutad strategi för pilgrimsarbete.

Stiftskansliets främjande tar sig många uttryck. En stor del handlar om utbildningar och kurser. Målgrupperna är de olika yrkesgrupperna som finns i församlingarna samt ideella och förtroendevalda. Under 2022 kunde vi börja genomföra de flesta samlingar som fysiska träffar igen, efter ett par år med digitala samlingar under pandemin. Inte minst upplevde vi det som angeläget att låta våra unga ledare komma samman och utvecklas tillsammans. Den årliga träffen då biskopen kallar alla präster och diakoner till gemensamma dagar genomfördes därtill i år i Östersund. Sammantaget har återgången till mer ordinarie former tillfört vårt arbete den där särskilda kvalitén som just fysiska möten ger.

Härnösands stift är del av sydsamiskt område, och det ger oss en särskild roll i Svenska kyrkans arbete med ursäkten till det samiska folket. Under året stod vi i uppstarten för det långsiktiga arbetet. Rekrytering är också prioriterat i vårt stift. Vi är därför glada att berätta att biskop Eva under året har vigt fem personer till tjänst: två präster och tre diakoner, samt välkomnat två präster, som vigts för EFS, till tjänst i Svenska kyrkan. Ytterligare en viktig händelse inom främjandet är den strategi för stiftets pilgrimsverksamhet som stiftsstyrelsen antog i oktober.

Även i vår tillsyn – då vi tillser att Svenska kyrkans ordning upprätthålls i pastorat och församlingar – verkar vi till stor del främjande. Det sker bland annat genom regelbundna visitationer, där den mest omfattande är biskops- och prostvisitationerna. Biskopen, eller kontraktsprosten på biskopens uppdrag, har med kansliets stöd under året genomfört tre biskopsvisitationer. Då får biskopen med följe under en vecka en djup inblick i de utvalda pastoratens verksamhet, styrkor och förbättringspotential. Efter genomförd visitation får pastoraten en åtgärdsplan från stiftskansliet med de utvecklingsområden som biskopen, domkapitlet och kansliet ser som särskilt angelägna, samtidigt som kansliet erbjuder stöd så att pastoraten också får hjälp i sin utveckling.  

Sammantaget ser vi ett stift där ljuset hålls tänt, de mörka omvärldsförändringarna till trots med bland annat krig och en ansträngd samhällsekonomi. Vi ser ett stiftskansli i utveckling och med fokus på församlingarnas bästa.

Med start 2022 började vi att arbeta utifrån en ny modell för våra visitationer, något som kommer att knyta oss i stiftet närmare varandra och bidra till att bygga goda och utvecklande relationer oss emellan.

Hur pastorat och församlingar i stiftet är indelade beslutas av stiftsstyrelsen, och styrelsen har under ett par decennier nu haft pastoratsbildning som en genomgående strategi för att möta de ekonomiska och förvaltningsmässiga utmaningar som stiftet står inför. Årets stora indelningsbeslut rörde pastoraten och församlingarna i Medelpads kontrakt, där styrelsen beslutade om att indela kontraktet i två pastorat: Medelpad södra respektive Medelpad norra pastorat.

På stiftskansliet fortsatte vi med att utveckla ledningssystemet, det arbete vi påbörjade i spåren av arbetsmiljökrisen som uppdagades 2020 då Arbetsmiljöverket inspekterade arbetsplatsen. Arbetsmiljöverket återkom hösten 2022 för en uppföljande inspektion, vars resultat gav stöd till vårt förbättringsarbete.

Inom ramen för kansliets utveckling har vi under 2022 bland annat arbetat fram en ny process för verksamhetsplaneringen, där stiftsstyrelsen beslutat om strategiska mål för stiftet. Vi har också tagit fram en kansliidentitet, som ska vara vägledande för oss i vårt värv. Såväl de strategiska målen som kansliidentiteten ger oss en stabil grund för vårt fortsatta utvecklingsarbete. Dessutom inledde vi en organisationsgenomlysning som sannolikt leder till en organisationsjustering 2023.

Sammantaget ser vi ett stift där ljuset hålls tänt, de mörka omvärldsförändringarna till trots med bland annat krig och en ansträngd samhällsekonomi. Vi ser ett stiftskansli i utveckling och med fokus på församlingarnas bästa. Vi ser också att den nya mandatperioden inletts med ett gott, framåtsyftande arbete i stiftets styrorgan. Utifrån det utvecklingsarbete som präglat 2022 ser vi tillsammans fram emot ett 2023 där vi kan bygga vidare på den goda grund som nu är lagd.
 
Eva Nordung-Byström, biskop
Anneli Hällgren, stiftsdirektor

Läs mer om året som gått i Årsrapport 2022 som du hittar på sidan nedan.

Det här är Härnösands stift

Härnösands stift är ett av Svenska kyrkans tretton stift och består geografiskt av Jämtland, Härjedalen, Medelpad och Ångermanland. Stiftets huvuduppgift är att stödja församlingarna. Klicka här för att få mer fakta om Härnösands stift.

Stiftsstyrelsen strategiska mål

  • Vi är ett välkomnande och rekryterande pilgrimsstift.
  • Vi har ändamålsenliga och hållbara förutsättningar att vara kyrka i dag.
  • Vi rustar för att vara den kyrka vi vill se i framtiden.