Medlem i Svenska kyrkan

Svenska kyrkan Härnösand följer dig i livets olika skeden. Vi vill ge förutsättningar för att de stora familjehögtiderna som dop, konfirmation, vigsel och begravning ska upplevas som meningsfulla. Det handlar om att både dela glädje och sorg, att skapa fest och att ge tröst.

Bli medlem i Svenska kyrkan Härnösand

Besök oss för att ansöka om medlemskap eller fyll i formuläret här på vår hemsida.

Barn och ungdom 

Vi tycker det är viktigt att även barn och ungdomar ska känna sig välkomna i Svenska kyrkans arbete. Stor & liten (öppna förskolan) erbjuds som mötesplats för föräldrar och barn med undervisning, lek och samtal. Vi erbjuder även verksamheter för barn i skolåldern. Skolor och förskolor erbjuds årligen jul- och påsksamlingar i våra kyrkor. Dessutom strävar vi efter att öka vår närvaro i både förskolor och skolor. Genom närvaro i förskola och skola, undervisning, lyhördhet och dialog – arbetar vi för ungas växande och trygghet.

Diakoni

Våra diakoner hjälper människor i nöd. Diakoni kallas uppdraget i kyrkan grundat i Kristi kärlek. Genom delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet möter vi varandra i utsatta livssituationer. Därför finns våra diakoner och besöksgrupper, därför finns kyrkans närvaro på våra fängelser och därför finns verksamheten på Café Trädgårn och andra platser. Diakoni innebär, att med det ”goda livet” som mål, hjälpa, påverka, förändra och återställa. Svenska kyrkan har ett diakonalt och socialt arbete både i Sverige och i andra länder: besök hos gamla, familjerådgivning, hjälp till unga människor, till kränkta kvinnor, till ensamma, arbete för fred och försoning, stöd till aidssjuka, konkret hjälp till svenskar utomlands etc.

Ideelt arbete

I Svenska kyrkan Härnösand finns många grupper för ideellt arbete. Bland dem finns körer för alla åldrar, grupper som arbetar för Svenska kyrkans internationella arbete och Svenska Kyrkan i Utlandet. Många av dessa grupper har ett stort engagemang för flyktingar och invandrare, för minoriteter och för utsatta människor som saknar röst i vårt samhälle och i andra länder.

Gudstjänster
Målsättningen är att alla ska känna sig delaktiga och ha lätt att följa med i gudstjänsterna i våra kyrkor. Genom utformningen av gudstjänsterna vill vi hjälpa varje människa att på ett personligt sätt söka Gud i varje del av livet. I våra gudstjänster finns mycket sång och musik som kompletterar det talade ordet och därmed också blir ett tecken på Guds närvaro och tilltal till oss människor. 

Konfirmation
En viktig del av kyrkans arbete är konfirmandarbetet. Ungdomarna inbjuds också att delta Svenska Kyrkans Ungas grupper. Målet är att ungdomarna ska känna att kyrkan är deras medvandrare i livet och att de ska få hjälp att se sina individuella gåvor och använda dem till allas bästa. 

Kyrkorna 

Kyrkorummet är en plats för eftertanke och stillhet också mellan gudstjänsterna. I våra kyrkor i Härnösand finns möjlighet att sitta ner, att tända ljus, att samla sina tankar inför den vackra och uttrycksfulla ikonen. Det går också skriva en bön och lägga i bönelådan och veta att den lyfts fram inför Gud den kommande söndagen. Vi har också som pastorat ett ansvar för att våra kyrkor som byggnad bevaras till kommande generationer. Kyrkan används för stillhet, meditation, gudstjänster, musikprogram - byggnader som också har ett symboliskt värde för närområdet och som utgör tecken för samhörighet med tidigare generationer.

Vart går kyrkoavgiften?
Som medlem i Svenska kyrkan bidrar du till allt det vi berättat om, och mycket mycket mer. Den största delen av kyrkoavgiften går till församlingarna i pastoratet. På så sätt bidrar du till att kyrkorummet kan vårdas och bevaras, att kyrkan fortsatt finns som ett andrum i tillvaron och att verksamheten kan utvecklas och fortsätta. Och att vi kan finnas med som stöd vid olyckor och kriser.

Vad händer om jag går ur?
Det är viktigt att just du är medlem i Svenska kyrkan. Utan dig och andra kyrkotillhöriga kommer det på sikt att leda till att Svenska kyrkan inte längre kan göra allt det som vi arbetar med. Svenska kyrkan kommer inte att kunna ge familjerådgivningen för par i kris, behålla kyrkobyggnader eller fortsätta den utbredda konsertverksamheten. Svenska kyrkan kommer inte kunna ha kvar alla sina mötesplatser. Svenska kyrkan kommer inte i samma grad kunna stödja en hållbar utveckling för världens fattiga, hiv- och aidsdrabbade och deras familjer, gräva brunnar och förse människor med rent vatten, bygga skolor och ge människor en möjlighet att försörja sig själva och sin familj.

Om du väljer att lämna Svenska kyrkan betyder det att du inte längre kan erbjudas kyrklig vigsel, konfirmation eller begravning. Det är därför viktigt att du berättar för dina anhöriga att du gått ur Svenska kyrkan. Går du ur Svenska kyrkan betalar du fortfarande en begravningsavgift. Begravningsavgiften täcker kostnader för att bland annat anlägga och sköta våra kyrkogårdar och allmänna begravningsplatser.

Välkommen!
All verksamhet kan inte räknas upp här. Men till denna och annan verksamhet är du välkommen. Tillhör du Svenska kyrkan gör du det möjligt för oss att fortsätta vårt viktiga arbete. Du gör det möjligt för oss att hjälpa människor i nöd att vara en god kraft att räkna med i samhället samt att föra traditioner vidare in i framtiden.