Illustration med unga, gamla och en grupp som sitter runt ett bord. Med texten 2030.

Ny församlingsinstruktion

Vad är det för verksamhet vi ska bedriva 2030? Nu pågår arbetet med att ta fram en ny församlingsinstruktion med lokalförsörjningsplan för Härnösands pastorat.

De workshops som skulle hållits 18/11 och 21/11 om ny församlingsinstruktion är inställda på grund av rådande smittspridningsläge med corona. 

Planen är att du som förtroendevald i Svenska kyrkan Härnösand ska välkomnas till workshop om vår nya församlingsinstruktion! Det blir ett tillfälledär vi sitter i små grupper och går igenom ett material om vårt grunduppdrag; Gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Vi diskuterar och samtalar om hur kyrkan ska utföra sitt uppdrag och vara relevant i framtiden - med sikte på 2030.

Förhoppningsvis kan vi hålla dessa träffar under våren 2021. 

 

Under åren 2019-2021 ska Härnösands pastorat ta fram en Församlingsinstruktion (FIN) som enligt Kyrkoordningen (KO) också ska innehålla en gällande lokalförsörjningsplan (Lfp) från 2022.​

Underlag att ta del av innan workshop 

Omvärldsbeskrivning Härnösands pastorat och Härnösand 

Pastoratsrapport Härnösands pastorat (Ådalens kontrakt)

Projektplan Församlingsinstruktion och lokalförsörjningsplan 

Projektmål

Målet är att ta fram en församlingsinstruktion med lokalförsörjningsplan, där övergripande långsiktiga mål, ligger till grund för långsiktiga prioriteringar. Denna ska vara riktgivande för perioden 2030-2035 och ligga till grund för verksamheten dessa år. Lokalförsörjningsplanen ska klargöra vilka fastigheter som långsiktigt behövs i verksamheten och med där följande avyttringar och underhållsplaner.

Vad är en församlingsinstruktion?

Församlingsinstruktionen är tänkt att fungera som lokalt styrdokument och som värdegrund för församlingarna i deras arbete med den grundläggande uppgiften; att bedriva gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Samtidigt är instruktionen en presentation av församlingen, dess förutsättningar och verksamhet. Den ska vara ett levande dokument som bearbetas allt eftersom församlingens verklighet förändras.

Församlingsinstruktionen är också avsedd att användas av biskopen vid sina visitationer och av domkapitlet när det utövar sin tillsyn. Ett väl genomtänkt arbete med församlingsinstruktionen underlättar församlingarnas och pastoratets verksamhet. När församlingsinstruktionen får ligga till grund för den årliga verksamhetsplaneringen, för budgetarbetet och verksamhetsuppföljningen blir den ett levande och fungerande redskap i församling och pastorat.