Samiskt kyrkoliv

Herjedaelien pastorate, Sveerjen gærhkoe

Gosse aereds-gaejmien såajide vaaltam,
jïh mearoen mubien raadtan vualkam, 
dellie mannem desnie aaj vaedsehteh, 
dov åelkies gïete mannem steerie. 
Jeahtam gujht: ”Baajh sjuevjiedidh 
jïh tjoevke jïjjine sjïdtedh”, 
dellie ij jemhkele, jemkhele dutnjien. 
Jijje goh tjuavkeds biejjie, 
jemhkele badth goh tjoevke.
(Saalmi 139)

Tog jag morgonrodnadens vingar, 
gick jag till vila ytterst i havet, 
skulle du nå mig även där 
och gripa mig med din hand. 
Om jag säger: Mörker må täcka mig, 
ljuset omkring mig bli natt, 
så är inte mörkret mörkt för dig, 
natten är ljus som dagen, 
själva mörkret är ljus.
(Psaltaren 139)

 

 

Guektiengieline - Tvåspråkighet

I Härjedalens pastorat är gudstjänsterna tvåspråkiga. Gudstjänstledaren/kyrkvärden talar antingen svenska eller samiska och programbladen är tvåspråkiga så att alla kan följa med. Vi behöver fler samiska läsare i våra församlingar och vi behöver träna oss i att ta för vana att läsa bibeltexterna på både samiska och svenska.

Sveerjen gärhkoen bïjre

Klicka här för Svenska kyrkan på samiska språk
Klicka här för Samiska rådet i Svenskak kyrkan

Saernieh - Nyheter

Nya skyltar

Nu har våra tvåspråkiga församlingsskyltar kommit upp på församlingshemmen i Funäsdalen, Hede, Sveg, Lillhärdal och Ytterhogdal.

Saemien gærhkoejieleme / Samiskt kyrkoliv

I flera av våra församlingar pågår nu arbetet fördjupning kring samiskt kyrkoliv.Vill du veta mer så kontakta oss gärna. Kontaktinformation finner du längst ner på den här sidan.

Samisk fritidsverksamhet

I Funäsdalen pågår just nu ett tvåårigt projekt: ”Samisk fritidsverksamhet”. Projektet som är ett samarbete mellan kyrkan och Härjedalens kommun, syftar till att stärka barn och ungdomar i deras samiska identitet genom språk, kultur och anpassad pedagogik. 

                                   Saemien gïelecafé / Samiskt språkcafé

Cirka en gång i månaden anordnas samiskt språkcafé i församlingshemmet i Funäsdalen. Det är drop-in och alla intresserade är välkomna. Caféet är ett samarbete mellan kyrkan och föräldrakooperativet Åarjelraedtien Eejhtegi Siebrie.

Syftet är att stärka den samiska identiteten och samiska språket. Gå in på kyrkans fb-sida för att se vilka datum som gäller: Svenska kyrkan i Funäsfjällen.

Boelveste – Boelvese med Lopme Naestie

Under våren genomför Lopme Naestie i samarbete med kyrkan, en rad träffar under temat ”Från generation till generation”. Syftet är att erbjuda äldre och yngre samer tillfälle att utbyta erfarenhet och kunskap. 

För mer information kontakta Kerstin Valkiepää 070 5325001

Saemien gïelevåhkoe / Samiska språkveckan

Samiska språkveckan infaller alltid vecka 43. Då finns det möjlighet att tillsammans med kyrkan lyfta det samiska språket och kulturen. Kontakta din församling och sätt igång med att planera 2023 års språkvecka!

Samiskt kyrkoliv över landsgränsen

Det är kyrkans önskan att knyta allt starkare band med Den Norske kirke och Saemien Åålmege. Men vi behöver hjälp med detta: anmäl dig som frivillig kraft i detta arbete. Kontakta information finner du längst ner på denna sida.

Laavkome, pruvreme jïh juvleme - Dop, vigsel och begravning

Pastoratet erbjuder dop, vigsel och begravning på sydsamiska språket. 

Laavkome 

Dopet är en helig handling. Barnet bär med sig dopets välsignelse till hemmet och familjen. Dopvattnet hanteras varsamt och hämtas ofta av dopfamiljen själv från en fjällsjö eller källa. Vid dopgudstjänstens slut bärs dopvattnet ut ur kyrkan för att ges tillbaka till skapelsen. Samtidigt som vattnet hälls ut vid till exempel en fjällbjörk, kan en bön bedjas i den treenige Gudens namn. Barnet får också traditionsenligt en komsekula med ett kors i present från kyrkan. Det är inte ovanligt att dopbarnet får många dopfaddrar, det är viktigt att stärka banden mellan släkter och generationer.

Saemien skylleme - Samisk konfirmation

Samisk konfirmation erbjuds till alla ungdomar i Sápmi. Klicka här för information och anmälan.

Bijpele

Nu finns Åarjelsaemien bijpelteksth i alla våra kyrkor, kapell och församlingshem. Kontakta din församling om du önskar ett exemplar.

 

Åarjesaemien saalmigærja - Sydsamisk psalmbok

Till sommaren släpps första sydsamiska psalmboken. Biskop Eva kommer att inviga den i mässan i Ankarede på midsommardagen.

Gærja saemien gærhkoejielemen bïjre - Bok om samiskt kyrkoliv

”I den samiska kristna traditionen finns djupa brunnar att ösa ur. Här finns en förståelse för att spiritualiteten behöver ta sig kroppsliga uttryck och många hundra års erfarenhet av den livsnödvändiga respekten för skapelsen. Här finns också välsignelsen som en bärande grund i vardagen” (Ur Samiskt kyrkoliv, Birgitta Simma). 

 

Boken ”Samiskt kyrkoliv. Historia, kultur, teologi” är skriven av Birgitta Simma, same och präst, med mångårig erfarenhet av samiskt kyrkoliv i Luleå stift. Boken innehåller både basfakta, gästskribenter och samiska teologiska perspektiv. Boken är utformad så att den lämpar sig både för bokcirkel och för enskild läsning.

Boken är en stor hjälp i det samiska församlingsbygget. Här får vi ta del av traditioner, tips och tankar. 

Vid intresse kontakta din församling.

Ságastallamat: Försoningsprocessen och de åtta åtaganden

”Rahkan 2021 erkebïspe Antje Jackelén saemien almetji tjirkiji uvte boelvejuelkiej tjihkedi gosse aanteges vaajteli gaajhki meadtoej åvteste maam Sveerjen gärhkoe saemiej vuestie aejkiej mietie dorjeme. Aanteges vaajtelidh daelie vihkeles gosse barkeminie edtjieh måahtadidh. Sveerjen gärhkoen raedteste aaj dellie tjoeri muvhtem dåajvoehtidh darjodh. Gärhkoe dovne sjisjeli edtja saemien gärhkoejielemem evtiedidh jïh maahtoem saemien histoijen jïh kultuvren bïjre jieniedidh.” (ur förordet av biskop Åsa Nyström och stiftsdirektor Eva-Maria Karlsson, Samiskt kyrkoliv, Birgitta Simma)

”I november 2021föll ärkebiskop Antje Jackelén på knä inför representanter för det samiska folket och bad å hela Svenska kyrkans vägnar om ursäkt för de övergrepp mot samerna som kyrkan genom tiderna varit delaktig i. Denna ursäkt utgjorde ett viktig steg i en pågående försoningsprocess. Till ursäkten knöts ett antal åtaganden från Svenska kyrkans sida. Bland annt har kyrkan åtagit sig att främja samiskt kyrkoliv och öka kunskaperna om samisk historia och kultur.” (ur förordet av biskop Åsa Nyström och stiftsdirektor Eva-Maria Karlsson, Samiskt kyrkoliv, Birgitta Simma).

 https://www.svenskakyrkan.se/samiska/sagastallamat

De åtta åtaganden i försoningsarbetet med samiska folket

Kyrkostyrelsen beslutade den 1 juni 2021 om åtta åtaganden för arbetet i försoningsprocessen de kommande tio åren:

1.      Förkunna evangelium på samiska och på ett för samer kulturellt relevant sätt med respekt för samisk andlig och kyrklig tradition.

2.      Synliggöra samisk andlighet, teologi och kyrklig tradition inom Svenska kyrkan.

3.      Bidra till att stärka och revitalisera de samiska språken i Svenska kyrkans verksamhet.

4.      Öka kunskapen och medvetenheten om kyrkans historiska relationer och övergrepp mot samerna och konsekvenserna av detta.

5.      Öka kunskapen om och respekten för urfolksrättens principer inom Svenska kyrkan och i samhället.

6.      Öka samers inflytande och delaktighet i Svenska kyrkan.

7.      Stärka samiska barn och unga i deras identitet och andliga utveckling.

8.      Främja gränsöverskridande samiskt kyrkoliv.

Kyrkostyrelsen har gett i uppdrag att utforma en handlingsplan för 2022-2031 i nära dialog med Samiska rådet och stiften. I handlingsplanen läggs särskilt fokus på etapp 1, perioden 2022-2026. Denna etapp inbegriper:

·         Stärka samiskt inflytande och delaktighet i Svenska kyrkan

·         Främja samiskt kyrkoliv

·         Stärka samiska barn och unga

·         Öka kunskapen om och respekten för urfolksrätten inom Svenska kyrkan 

·         Insatser som rör Svenska kyrkans markförvaltning och skogsbruk och som påverkar traditionella samiska näringar.

För mer information, se: 

https://www.svenskakyrkan.se/nyheter/atta-ataganden-i-forsoningsarbetet-med-samiska-folket

https://www.svenskakyrkan.se/filer/1374643/11183_SK22129_Handlingsplan_samiska_tillg.pdf

https://www.svenskakyrkan.se/harnosandsstift/kyrkan-och-skogen--om-virke-varderingar-och-vagval

Heevehtimmieh - Högtider

Förr i tiden var högtiderna i Sápmi många och anpassade efter renskötaråret. Med nya tider kommer nya behov. Vissa traditioner stärks medan andra ändrar form eller kanske till och med faller i glömska. Ett exempel här i Härjedalen är midsommar; en stor och viktig samisk högtid som, sedan många år tillbaka, nu firas gemensamt i Ankarede. 

Samiska folkets nationaldag är en stor och viktig dag som firas varje 6 februari till minne av det första samiska landsmötet som hölls i Tråante / Trondheim den 6 februari 1917. 

Jul och påsk är naturligtvis stora högtider, medan pingst och Jungfru Marie bebådelsedag har fått allt mindre uppmärksamhet genom åren. Här kommer en förteckning över de av tradition viktigaste samiska kyrkliga högtiderna:

Jåvle / Jul – Jesu födelse.

Saemiej Naasjonnebiejjie / Samiska folkets nationaldag 

Jungfru Marie bebådelselsedag – Marja blir gravid med Jesus. Renkalven vänder sig i vajans mage. Maria har alltid haft en viktig roll i samisk kristen tro, det vittnar alla Mariajojkar om. 

Påaske / Påsk – Jesus död och uppståndelse. I Funäsdalsfjällen firas årlig samisk-svensk mässa i Anådalen.

Kristi himmelsfärdsdag – En viktig samisk högtidsdag. Det sägs att till och med körrenens horn tillfälligt slutade växa denna dag.

Pængste / Pingst – Guds ande kommer över lärjungarna. Pingsten brukar räknas som tiden för kyrkans födelse.

Jovnesåhkoeh / Midsommar 

Marjamæssoe / Mariamäss – Firades till minne av Jungfru Marias födelsedag.

Mikkelmæssoe / Mikkelmäss – Firas till minne av ärkeängeln Mikael. Mikael ger sina vingars beskydd mot alla onda krafter.

Voestes advent / Första advent – Viktig högtidsdag då man firade adventsmässa (nattvard) i kyrkan. Adventstiden var traditionellt sett en bra tid för dop, bröllop och begravning.

Luciabiejjie / Luciadagen – Viktig dag för barnen, då man berättade om Lucia och julens budskap.

För att kyrkliga högtider ska behålla sin relevans och sitt symboliska värde är det viktigt att ständigt arbeta med frågan. Tappar vi viktiga traditioner som vi egentligen borde ta reda på? Har vissa traditioner spelat ut sin roll? Vad är viktigt för kyrkan och för det samiska kyrkolivet? Ja, det är frågor som församlingen tillsammans måste arbeta med. Vissa högtider ligger fast i kyrkoåret, andra kan arbetas mer med. Tillsammans lyfter vi det samiska perspektivet i det lokala kyrkliga sammanhanget. 

Mijjien Aehtjie

Mijjien Aehtjie guhte leah elmierïkjhkesne. 

Baajh dov nommen aejliestovvedh. 

Baajh dov rïhkem båetedh. 

Baajh dov syjhtedem eatnamisnine sjïdtedh 

guktie elmierïjhkesne. 

Vedtieh mijjese daan biejjien 

mijjen beajjetje laejpiem. 

Luejhtieh mijjeste maam mijjieh meadteme 

guktie mijjieh luejhtebe 

dejstie guhth mijjese meadteme. 

Aellieh luejhtieh mijjem gïehtjelimiej sïjse, 

vaallah vaarjelh mijjem bahheste. 

Juktie rïhke lea dov, 

faamoe jïh earoe ihkuve aajkan. 

Aamen.