Foto: Gustaf Hellsing

Säker gravsten

En gravsten som bedöms som farlig måste temporärt åtgärdas av kyrkogårdsförvaltningen, till exempel genom att läggas ned. Men gravrättsinnehavaren har också ett ansvar.

Arbete med att säkra gravstenar

Under 2019 och 2020 genomförde kyrkogårdsförvaltningen i Härjedalens pastorat trycktest av samtliga gravstenar på våra 18 kyrkogårdar.

Vid besiktning av en del gravplats har det konstaterats att gravanordningen Saknar dubbning/har bristfällig dubbning/saknar förankring i marken/lutar kraftigt. Vi arbetar kontinuerligt med att kontakta de gravrättsinnehavare som är berörda. 

Enligt CKG och SLU´s riktlinjer utgör gravanordningen en fara för allmänheten och personalen, som kan komma att skadas om gravanordningen välter. Kyrkogårdsförvaltningen har därför stöttat eller lagt ner gravanordningen på gravplatsen i enlighet med 7 kap. 31 § begravningslagen. 

Det är gravrättsinnehavarens ansvar att hålla sin gravplats i ordnat och värdigt skick, vilket omfattar att gravanordningen är säkert monterad, 7 kap. 3 § begravningslagen. 

Vad är en farlig gravsten:

En gravsten som är högre än 30 cm och inte har de säkerhetsdetaljer som ska finnas och/eller som lutar mer än vad som tillåtet i förhållande till sin storlek.

Vad ska finnas:

Minst 2 dubbar i rostfritt stål i varje skarv, med en grovstorlek och längd som är anpassad för stenens vikt och höjd. Fundamentet skall ha minst en tredjedel av stenens höjd nere under markytan. Om dessa krav är uppfyllda så klarar stenen det test som skall göras.

Hur testar man stenen:

Genom att tryckbelasta med 35 kg på toppen av stenen med ett special instrument. Denna test utförs av kyrkogårdens personal som har instrument och utbildning för att genomföra provet på ett säkert sätt.

Varför 35 kg (350N):

Det är vad man bedömt vara rimlig last när någon skall resa sig upp men tappar balansen och hugger tag i t. ex. gravstenen för att inte falla.

Hur åtgärdar man stenen:

Ta kontakt med en stenhuggare som kan ge pris för arbetet. Det är ett riskabelt arbete eftersom en normalstor sten väger mellan 175 och 350 kg.

Måste man åtgärda stenen:

Stenen skall vara monterad på ett säkert och värdigt sätt och detta är gravrättsinnehavarens ansvar. Begravningslagen kapitel 7 § 30.

Vad gör man om man gravstenen inte godkänns:

Kontrollen kan medföra att kyrkogårdsförvaltningen tvingas lägga ner er gravsten p.g.a att den utgör en säkerhetsrisk eller att ni kontaktas för de. åtgärder som provtryckningen visat vara nödvändiga, för att stenen ska kunna stå kvar.

Kyrkogårdsförvaltningen har idag ingen möjlighet att åta sig uppdraget att säkra gravstenarna. Vi rekommenderar er att anlita en stenfirma (se faktaruta nedan)  som följer gällande reglerna för gravanordningar och som kan förse stenen med nödvändig utrustning. 

Hur man överklagar

Kyrkogårdsförvaltningens beslut och ställningstagande kan överklagas till Länsstyrelsen i Jämtlands län, 831 86 ÖSTERSUND. 

Ändringar på gravplatsen

Begravningslagen säger: 

30 § Upplåtaren får göra ändringar på gravplatsen bara om gravrättsinnehavaren medger det.
   Ändringar som är nödvändiga för att tillgodose kraven på miljöskydd, hälsoskydd och arbetarskydd får dock genomföras, även om gravrättsinnehavaren motsätter sig ändringen.

31 § Om skador måste förebyggas, har upplåtaren rätt att genast genomföra nödvändiga åtgärder på gravplatsen.
Gravrättsinnehavaren skall snarast därefter underrättas om åtgärderna.

Monteringsanvisningar för nya gravstenar

För Centrala Gravvårdskommitténs anvisningar för att uppfylla de arbetsmiljökrav som ställs, klicka här.

Stenfirmor i länet:

 • Stengravyr i Aspås
  Joacim Sundström
  Liesvägen 28
  835 94 Aspås
  070-394 50 44
  070- 244 55 39
  E-post: sundstromesb@gmail.com
 • Norrsten
  Sundbrogatan 6, 937 31 Burträsk
  0914-550 00, 550 01
 • Svegraf AB
  Skanderåsen 604
  840 40 Svenstavik
  070-521 31 08
  E-post: order@svegraf.se
 • GRF Gravvårdar
  Skottgården 271
  830 24 OVIKEN
 • Jämtlands gravsäkring
  Pantbanken
  Färjemansgatan 19
  831 50 Östersund
  063-10 80 50