Personuppgifter hos Härjedalens pastorat

Just nu pågår en omfattande anpassning till den nya dataskyddsförordningen. Anpassningen handlar om att inventera och anpassa de tekniska systemen samt se över och justera arbetssätt och rutiner i pastoratet.

JOBBANSÖKAN
I samband med att du skickar in din ansökan samtycker du till att Härjedalens pastorat registrerar de uppgifter om dig som du uppger. Observera att offentlighetsprincipen gäller i Svenska kyrkan, vilket innebär att handlingar i normalfallet är offentliga.  Om du inte anställs gallras uppgifterna ur systemet två år efter att beslut om anställning. Anställs du kommer relevanta uppgifter att sparas.

ANSTÄLLDA OCH UPPDRAGSTAGARE
Anmälda personuppgifter för anställda och uppdragstagare hanteras enligt avtal som laglig grund. Syftet och ändamålet är personaladministration. Uppgifterna kommer från den anställda eller uppdragstagaren via anställningsavtal/överenskommelse och administreras av behörig personal. Anställdas personuppgifter sparas bara så länge de krävs för administration samt för att uppfylla de lagar och regler som ställs på arbetsgivaren.

FÖRTROENDEVALDA
Personuppgifter för alla ledamöter och ersättare i kyrkofullmäktige, kyrkoråd och församlingsråd lagras i ett register. Som förtroendevald i Härjedalens pastorat måste du vara beredd på att ditt namn och nomineringsgrupp med mera publiceras på vår hemsida, i olika presentationsmaterial och andra offentliga sammanhang. Detta för att medlemmarna har rätt att veta vem som företräder dem. 

BEGRAVNING
I samband med begravning behandlar vi relationspersonens namn, personnummer och eventuellt information om vilken typ av anknytning personen hade med den bortgångna.
Vi använder även den informationen till att skicka ut inbjudan till minnesgudstjänst och för administration av gravrätter.
Uppgifterna lagras så länge vi behöver informationen, och endast för de ändamål som de är upptagna till.

DOP 
Vid dop behandlar vi uppgifter på dopbarnet och vårdnadshavare. Dessa uppgifter gallras enligt kyrkoordningens gallringsföreskrifter men uppgifter om dopet sparas i vår kyrkobokföring.

VIGSEL
Vid vigsel samlar vi in personuppgifter på brudparet. Dessa uppgifter behöver vi för att kunna utföra de kyrkliga handlingarna på ett lagligt och korrekt sätt. De uppgifter som vi samlat in vid bokningen gallras enligt gallringsföreskrifter, men uppgifter om vigseln sparas i vår kyrkobokföring i enlighet med kyrkoordningen.

UNGA LEDARE OCH KONFIRMANDER
Genom att lämna in en blankett ger du som är konfirmand, ung ledare, eller om du är under 18 år även din vårdnadshavare, samtycke till att Härjedalens pastorat registrerar dina personuppgifter. Uppgifterna kommer endast att behandlas inom pastoratet och syftet är att administrera utbildningen till ung ledare eller under konfirmationsundervisningen. Uppgifterna om unga ledare gallras när de inte längre behövs och hanteras sedan enligt arkivrutiner. Uppgifter i kyrkobokföringen om konfirmander lagras för i enlighet med kyrkoordningens arkivregler. 

DELTAGARE I PASTORATETS KÖRER
För att kunna administrera körerna behöver dina personuppgifter lagras. Genom att anmäla dig samtycker du till det. Uppgifterna kommer endast att behandlas inom pastoratet och syftet är att hålla koll på medlemmar, söka bidrag och administrera deltagarlistor. Uppgifterna raderas när de inte längre behövs.

AVTAL
Avtal ingås av flera anledningar, till exempel avtal om anställning, affärsuppgörelser av olika slag eller om samverkan. För att avtalet ska kunna ingås och avtalsrelationen administreras behöver personuppgifter lagras. Vad gäller ekonomiska uppgifter ska de enlig lag sparas i sju år.

FOTOGRAFIER
Härjedalens pastorat använder inte fotografier i sin kommunikation utan ett samtycke och godkännande från de personer som går att identifiera på bilderna. Ett samtycke kan när som helst upphävas av den som gett sitt samtycke till publicering.

Härjedalens pastorat publicerar bilder på webbplatsen svenskakyrkan.se/harjedalen. Dessa har utgivningsbevis och ansvarig utgivare. Den lyder under Tryckfrihetsförordningen (TF) och Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Det innebär att GDPR:s regler angående medgivande av publicering av personuppgifter (t.ex namn och foto) inte gäller då TF och YGL går före GDPR-förordningen i dessa fall. Självfallet tar Härjedalens pastorat vederbörliga hänsyn till personers personliga integritet och kommer inte att publicera personuppgifter som kan upplevas som intrång i den personliga integriteten.

 

FRÅGOR OCH SYNPUNKTER

Har du andra frågor och synpunkter kring hantering av dina personuppgifter kan du kontakta harjedalens.pastorat@svenskakyrkan.se
Här nedan får du information om hur Svenska kyrkan behandlar dina personuppgifter:

Bild ovanifrån på en dator, en kaffekopp, en hand som håller i en penna och en skrivbok.

Så behandlar Svenska kyrkan dina personuppgifter

Här får du veta var dina personuppgifter hämtas ifrån, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har. Du får också veta vart du ska vända dig om du har frågor kring Svenska kyrkans hantering av personuppgifter.