Julgranskulor
Foto: Petr Kratochvil

Guds rika välsignelse till er alla!

En julhälsning från Härjedalens pastorat. Hedebygdens församling, Svegsbygdens församling, Tännäs-Ljusnedals församling & Ytterhogdal-Överhogdal och Ängersjö församling

Jåvlevaentjele

Jesus barnet i krubban
Foto: Beatrice Vall

Dej beeli keejsere Augustus stilli gaajhkh almetjh galkin almetjelåhkose tjaalasovvedh. Daate voestes tjaalasovveme sjïdti gosse Kvirinios Syrian åvtehkinie. Jïgaajhkesh jïjtsh staaride vöölkin tjaalasovvedh. Josef aaj Galilejeste, Nasareten staareste vöölki, Judejese Daviden staarese man nomme Bet-lehem, juktie Daviden gåeteste jïh boelveste lij. Jïjtse aelhkienïejte Maarjine gie nåajsan, vöölki edtji tjaalasovvedh. Gosse ligan desnie, biejjie bööti gosse galki baersieldidh, jïh voestes baernemse reakadehti. Juktie dej ij naan gåetieluhpie, tjoeri maanam njåatsoestehtedh jïh kråbpose bïejedh. Dan jïjjen naan ryöjnesjæjjah ealoem dajvesne ryöjnesjeminie. Dellie ÅEJVIEN eenkele dej uvte tjåadtjoeminie jïh ÅEJVIEN hearlohkevoete dejtie tjoevkedi, jïh dah alvehtovvin. Eengkele jeahta: ”Aekkede alvehtovvh! Mov lea saernie dijjese stoere aavoen bïjre, stoere aavoe gaajhkide almetjidie. Daelie dijjen lutniestæjja Daviden staarese reakadamme. Dïhte Messija, Åejvie. Daate diijese væhta: Slïedtemaanam gaavnede, njåatsoestahteme jïh kråbposne vealan”. Jïh faahketji eengkelen luvnie, elmierïjhken foeve Jupmelem heevehti jïh jeehti: ”Earoe Jupmielasse, jallatjommesisnie, jïh raeffie eatnamasse, almetjidie giejstie Jupmele aavode.”

 

Julevangeliet

Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas.  Det var den första skattskrivningen, och den hölls när Quirinius var ståthållare i Syrien. Alla gick då för att skattskriva sig, var och en till sin stad. Och Josef, som genom sin härkomst hörde till Davids hus, begav sig från Nasaret i Galileen upp till Judeen, till Davids stad Betlehem, för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som väntade sitt barn. Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda, och hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och lade honom i en krubba, eftersom det inte fanns plats för dem inne i härbärget. I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin hjord om natten. Då stod Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de greps av stor förfäran. Men ängeln sade till dem: ”Var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad, han är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er: ni skall finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba.” Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud: ”Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han har utvalt.”

 

SE NORRSKEN DANSAR, LYSER

En psalm i advent

Se norrsken dansar, lyser
på himlens mörka päll
för oss som går och fryser
i världens vinterkväll.

Forbondepräst Bo Lundmark klädd i stor varm päls.
Forbondepräst Bo Lundmark Foto: Beatrice Vall

Nu kommer han med friden,
vår konung i advent,
vår bror i levnadsstriden
som Gud till oss har sänt.

Hör fjällens vindar prisar
dig Krist som ljuset är.
I kärlek du oss visar
den väg som hemåt bär.

Ditt ord det evigt sanna
vårt liv en mening ger.
Vi ropar hosianna
till dig som för oss ber.

Led oss till källan klara
som flödar av din nåd.
Hjälp oss att alltid vara
varandras tröst och råd.
Hjälp att vi vandrar trogna
din vilja med vårt liv.
Låt oss i kärlek mogna.
Vår glädje Jesus bliv!

 Bo Lundmark (mel. Sv. Ps. 162)

 

Julhälsning

Under Luciaveckan delas en Julhälsning ut i Härjedalens pastorat. 
Här kan du läsa den som en pdf. Julhälsning 2019