Lokalförsörjningsplan

Härjedalens pastorat 2021-2031

Kyrkomötet har beslutat att varje pastorat ska ha en lokalförsörjningsplan. Syftet är att den ska vara ett redskap när pastoratet, i sitt arbete med församlingslivets utveckling, överväger sitt fastighetsinnehav i syfte att säkerställa tillgången till ändamålsenliga lokaler och en långsiktig hållbar resursanvändning.

Arbetsutskottet har, tillsammans med tidigare fastighetsutskottet, tjänstemän och sakkunniga arbetat under 2021 med att ta fram ett förslag till lokalförsörjningsplan i pastoratet. Förslaget har nu informerats till allmänheten och kyrkofullmäktige har fastställd planen den 10 november 2021.

Enligt kyrkoordningen ska varje pastorat, eller församling som inte ingår i ett pastorat, ha en lokalförsörjningsplan. Lokalförsörjningsplanen ska fastställas av kyrkofullmäktige, och kyrkorådet ska minst vart fjärde år pröva om den ska ändras (kyrkoordningen 3 kap. 2 § och 47 kap. 12 §). Närmare bestämmelser finns i Svenska kyrkans bestämmelser om lokalförsörjningsplaner (SvKB 2018:8).

 

Bakgrunden till beslutet i kyrkomötet är att i en framtid med färre medlemmar kommer Svenska kyrkan att behöva arbeta mer kostnadseffektivt på en rad områden. Särskild när det gäller fastigheter är bedömningen att stora resurser kan frigöras genom att församlingarna får bättre redskap för översyn och effektiv förvaltning. Målsättningen är ett långsiktigt hållbart fastighetsinnehav som bidrar till funktionella lokaler för kyrkans olika verksamheter, lägre påverkan på klimat och miljö, och som samtidigt frigör viktiga resurser. Då kan Svenska kyrkan fortsätta fira gudstjänst, berätta om kristen tro, arbeta för ett värdigt liv och en bättre värld för alla, och ta ansvar för det kyrkliga kulturarvet även när medlemmarna blir färre.

Lokalförsörjningsplanen för Härjedalens pastorat är upprättad i enlighet med kyrkoordningen och Svenska kyrkans bestämmelser. Enligt bestämmelserna ska lokalförsörj­ningsplanen innehålla redogörelser för:

·         kyrkofullmäktiges mål för lokalförsörjningen
·         verksamhetens utveckling samt behov av mark, byggnader och anläggningar
·         bestånd av mark, byggnader och anläggningar
·         planerade åtgärder
·         konsekvensanalys

 Planeringsperioden ska vara minst tio år.

Lokalförsörjningsplanen omfattar både församlings-och begravningsverksamheten. De analyser och prognoser som redovisas i planen utgår från utfallet 2019-2021. Statistik är hämtad från 2019, då 2020 inte var ett bra referensår med hänsyn till Covid-19 pandemin.

Detta är pastoratets första lokalförsörjningsplan, och förhoppningen är att planen ska vara ett redskap som underlättar och stödjer genomförandet av församlingens vision, uppdrag och kallelse. Innehållet i planen kommer att vidareutvecklas efter hand, liksom rutinerna för att uppdatera och revidera planen.

Lokalförsörjningsplanen har upprättats av pastoratets processledare för lokalförsörjningsplanen i samverkan med arbetsgruppen för lokalförsörjningsplanering.

Överväganden och prioriteringar har gjorts av pastoratets samplaneringsfunktion, som består av kyrkoherden, arbetsutskott/fastighetsutskott och verksamhetsansvariga från respektive församling. Beredningen av planen har skett i samverkan med kyrkorådet och församlingsråden enligt de rutiner som gäller inför beslut i kyrkofullmäktige.

Förslaget i sin helhet kan du läsa här: