En bukett vita rosor på en grav.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Planera begravningen

Som anhörig kan du få hjälp med planering inför en begravning. Begravningsbyrån hjälper till med praktiska frågor och med prästen kan du prata om begravningsgudstjänstens innehåll och välja psalmer.

Steg för steg - hur du planerar en begravning

Vem tar hand om kroppen när någon dör? Vilka räknas som närmast anhöriga och vad ska de göra? Här kan du läsa om vad som ska göras när någon dör, och av vem.

Dödsbudet
De närmast anhöriga får dödsbudet. Om ingen anhörig var närvarande när personen dog, kontaktas de anhöriga så fort som möjligt av till exempel sjukhuset.

Bårhuset
När någon dör ska kroppen föras till bårhuset i väntan på begravning eller kremering. Oftast är det sjukhuset eller servicehuset som sköter om det. Om dödsfallet beror på en olycka, ett brott eller liknande så gör polisen det.

Transport
Dödsboet betalar transporten av kistan från sjukhus till den lokal där kyrkan tar hand om kistan inför begravningsgudstjänsten eller bisättningslokalen. Transporten av kistan från kyrka/kapell till begravningsplats och krematorium betalas av begravningsavgiften och är gratis för dödsboet. Kista och urna köper man vanligtvis hos en begravningsbyrå. 

Dödsboet
Dödsboet består inte av några personer, utan är de tillgångar och skulder som finns kvar efter en avliden person. Tillgångarna kan till exempel vara pengar, bostad och saker. Tillgångarna i dödsboet ska först och främst användas för begravningen. Om pengarna inte räcker till det, kan dödsboet ansöka om ekonomiskt stöd hos socialtjänsten i den kommun där den som har dött var skriven. Dödsboet upphör när den dödas eventuella tillgångar har delats upp mellan arvingarna.

För information, besök efterlevandeguiden.se.

Skatteverket utfärdar intyg
Innan en person kan begravas eller kremeras måste Skatteverket utfärda ett intyg om att den avlidne får gravsättas eller kremeras.

Den avlidnes önskemål
Många har lämnat efter sig nedskrivna eller muntliga önskemål om hur de vill begravas, och hur de vill att en begravnings- eller minnesstund ska utformas. Ta hänsyn till önskemålen.

Om begravning - svenska
Om begravning - engelska
Om begravning - finska
Om begravning - arabiska
Om begravning - serbiska, kroatiska, bosniska

Om begravning - Farsi/persiska
Om begravning - polska

 


Kontakta Svenska kyrkan om begravningen
Om den döda ska begravas enligt Svenska kyrkans ordning, finns det mycket hjälp och stöd att få i planeringen av begravningen. Kontakta församlingen där den döda ska begravas, så får du hjälp. Du kan också läsa mer om hur du planerar en begravning i Svenska kyrkan.

Kom överens med andra anhöriga
Ibland kan det vara svårt att komma överens med andra anhöriga om praktiska frågor. Om det uppstår en tvist mellan er som handlar om kistbegravning alternativt kremering eller om vilken plats den döda ska begravas på, kan ni be församlingen om att få hjälp med medling. Om den döda var folkbokförd i Stockholm eller Tranås kontaktar du istället Stockholms stad respektive Tranås kommun. Under tiden som det pågår en tvist, får den avlidne inte gravsättas.

Anlita en begravningsbyrå
Om du vill kan du dessutom anlita en begravningsbyrå. Du bestämmer själv om begravningsbyrån ska hjälpa till med några få saker eller om den ska hålla i helheten. 

Anhöriga bestämmer själva i vilken utsträckning man vill anlita en begravningsbyrå. Byrån ska i sin tur meddela prisuppgifter och kostnadsförslag. Det är viktigt komma ihåg att begravningsbyråns representanter handlar på uppdrag av dödsboet. De agerar inte på egen hand.

Ofta är det bäst att vänta någon dag efter dödsfallet med att boka tid på begravningsbyrån. Då blir det lättare att orka ta emot information och fatta beslut. Men det går inte att vänta alltför länge. Kroppen ska gravsättas - kistbegravning eller kremeras inom en månad, enligt begravningslagen. 

Personal vid begravningen
Församlingen har flera medarbetare som är delaktiga vid en begravnings genomförande, och som involveras efteråt. Det är kyrkogårdspersonal, vaktmästare, diakoner, husmor - allt efter hur församlingen är uppbyggd. I deras uppgifter ingår det att finnas till hands för anhöriga och besökare.

Att välja gravplats 
När man ska välja gravplats är det flera frågor att tänka igenom. Det finns många olika möjligheter på de skilda begravningsplatserna. Med hjälp av kyrkogårdsförvaltningen får du hjälp att välja gravplats, tel. 08 555 670 49.

Visning av gravplatser 
Inför val av gravplats är anhöriga/närstående välkomna att kontakta Kyrkogårdsförvaltningen, tel. 08-555 670 30, för ytterligare information och för att boka en tid för visning av tillgängliga alternativ.

Det är viktigt att de efterlevande är överens vid val av gravplats. Med respekt för den avlidna ska en gravsättning alltid betraktas som definitiv och gravfriden värnas. Om de efterlevande är tveksamma är det bättre att vänta med gravsättningen än att riskera att det blir fel. Urnan kan förvaras avgiftsfritt hos Kyrkogårdsförvaltningen upp till ett år.

Gravsättning är ett samlingsnamn för när kistan eller urnan/askan sätts ner i jorden eller askan strös ut i minneslund eller på annan plats. Enligt begravningslagen ska gravsättning ske inom en månad från dödsdagen. Undantaget är vid kremering, då har de anhöriga ett år på sig att gravsätta askan efter det att kremeringen har skett. 

Gravsättning kan ske genom en ceremoni med gäster och anhöriga närvarande eller anonymt. Anonymt innebär att kyrkogårdsförvaltningen strör ut askan i minneslund eller gravsätter kistan i en  kistminneslund då man som anhörig inte får närvara. Vid andra former av gravsättningar kan anhöriga och gäster vara med vid själva gravsättningen och ta avsked vid graven. 

Gravsättning kan ske antingen med eller utan gravvisning och bokas via tel. 08-555 670 10.


Olika sätt att gravsättas

Kistgravplats – en bestämd plats på kyrkogården/begravningsplatsen där gravsten kan resas. Plats för en till tre kistor. Lokala avvikelser finns.

Urngravplats – en bestämd plats på kyrkogården med plats för nio urnor. Gravsten kan resas. 

Askgravlund – en plats där aska/urna gravsätts utan specifik plats. Ingen skötsel. 

Askgravplats – en mindre grav med en bronsplakett. Begränsad skötsel. 

Aska utanför begravningsplats – om aska ska strös ut t. ex. i en sjö eller i havet krävs tillstånd från Länsstyrelsen.

Minneslund är en särskilt avgränsad plats på en kyrkogård för diskret och anonym nedgrävning eller spridning av aska efter kremering. Anhöriga får inte kännedom om var askan nedsatts eller spridits eftersom gravsättning i minneslund alltid sker utan anhörigas närvaro.

Så snart prästen vet om att det ska bli en begravning tar han eller hon kontakt med de närmast anhöriga. Tillsammans kommer man överens om var man ska träffas. Mötet kan ske i hemmet eller på prästens arbetsrum. Om det är långt geografiskt avstånd kan det hända att kontakten endast sker per telefon. Anhöriga är naturligtvis välkomna att själva ta den första kontakten med prästen.

Ibland finns det omständigheter som försvårar situationen för anhöriga. Då kan det vara bra att få en tidig kontakt med prästen. Församlingens expeditionen kan upplysa om namn och telefonnummer.

I anslutning till begravningsgudstjänst eller minnesgudstjänst samlas anhöriga och vänner ofta till en minnesstund. Den kan hållas hemma i bostaden, i församlingshem eller i annan lokal.
Det är ett tillfälle att minnas tillsammans och att samla sina intryck. Det kan ges möjlighet att läsa dikter och spela musik som kanske inte fick plats under akten i kyrkan. Många gånger deltar prästen och kan framföra ett tack å de anhörigas vägnar till dem som har deltagit samt läsa minnesadresser och blomsterhyllningar.

Församlingshemmet upplåtes i många församlingar utan kostnad till församlingsbor som ordnar minnesstunden i egen regi. Minnesstunden kan bli kostsam om det är många gäster. Man bör känna sig fri att fundera igenom vilka möjligheter som finns för att minska kostnaderna. Det viktigaste med en minnesstund är att få möjlighet att samtala och minnas tillsammans med familj och vänner. Om anhöriga upplever att det är omöjligt att genomföra en minnesstund, avstår man från det.