Haninge pastorat

Haninge pastorat söder om Stockholm utgör en kreativ miljö där storstad möter landsbygd och där olika kulturer möts.

Dalarö-Ornö-Utö, Västerhaninge-Muskö och Österhaninge församlingar bildade ett gemensamt pastorat den 1 januari 2018.


Snabblänk till aktuell bokningsinformation och pandemibegränsningar i våra kyrkor.

Haninge pastorat är Svenska kyrkan i Haninge

Haninge pastorat, i dagligt tal Svenska kyrkan i Haninge, utgör en kreativ miljö där storstad möter landsbygd och där olika kulturer möts. Vi träffas i kyrkorna, digitalt och på flera andra mötesplatser som är en källa till kraft och frid mitt i vardagen.

Styrning och ledning - Så styrs Haninge pastorat

I Haninge bor 93 000 människor varav 42 000 är medlemmar i Svenska kyrkan. Framtiden bor hos oss – ett stort och spännande pastorat i utveckling. Styrning och ledning av pastoratet fungerar så här:

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ och är direktvalt av församlingens medlemmar genom kyrkoval. Nuvarande kyrkofullmäktige valdes vid kyrkovalet 2017. Kyrkofullmäktige fattar beslut i principiella ärenden och i ärenden som på annat sätt är av större vikt, till exempel mål och riktlinjer för verksamheten, budget samt val av förtroendevalda till olika uppdrag. Kyrkofullmäktiges ordförande är Margareta Stenbock von Rosen, e-post: rederiet@ornosjotrafik.se 

Kyrkofullmäktiges ledamöter 

Kyrkoråd

Kyrkorådet företräder pastoratet och är pastoratets styrelse och verkställande organ under kyrkofullmäktige. Kyrkorådet ansvarar för den löpande verksamheten, förvaltningen och har tillsammans med kyrkoherden ansvar för att pastoratets grundläggande uppgift blir utförd. Kyrkorådets ordförande är Jan Andersson. E-post: jan.andersson5@bredband.net

Kyrkorådets ledamöter

Kyrkorådet har utsett ett arbetsutskott (AU) som förbereder kyrkorådets sammanträden och ärenden till kyrkorådet. Därutöver är fastighetsutskottet under ledning av Kerstin Hedin sakkunniga och rådgivande inom fastighetsfrågor. Kyrkogårdsutskottet är sakkunniga och rådgivande inom kyrkogårdsfrågor under ledning av Petri Salonen.

Arbetsutskottet - AU
Fastighetsutskottet
Kyrkogårdsutskottet

Kyrkoherde

Kyrkoherden leder all verksamhet i pastoratet. Kyrkoherde är Krister Stenberg, telefon 08-555 670 23, e-post krister.h.stenberg@svenskakyrkan.se

Kyrkoherdens ansvar är att Svenska kyrkans lära följs, medan de förtroendevalda ansvarar för att demokratin upprätthålls. Detta kallas den gemensamma ansvarslinjen.

Församlingsråd

Kyrkofullmäktige väljer ett församlingsråd i respektive församling. Respektive församlingsråd svarar för att lokal prägel bibehålls och, i samråd med kyrkoherden, att grundläggande uppgifter utförs. Kyrkoherden kan delegera sin plats i församlingsrådet till bitr.kyrkoherde eller områdespräst.

Ordförande i respektive församlingsråd är:
Karin Eriksson Gutö, Dalarö-Ornö-Utö församling
Johan Johansson, Västerhaninge-Muskö församling.
Christina Andersson, Österhaninge församling.

Församlingsrådet i Dalarö-Ornö-Utö
Församlingsrådet i Västerhaninge-Muskö
Församlingsrådet i Österhaninge

Bakgrund

Hållbar kyrka 2030
Genom bildandet av ett pastorat i Haninge 2018, vill styrelsen i Stockholm stift verka för att skapa en ändamålsenlig kyrklig struktur i Haninge. Det handlar inte bara om ekonomiska aspekter utan om att kyrkan ska kunna utföra sina uppgifter på ett ansvarsfullt och effektivt sätt och att den verksamhet som bedrivs uppfyller rimliga krav på kvalitet. Målet med förändringen är att skapa en hållbar kyrka för framtiden. Beräkningar har gjorts utifrån hur man förväntar sig att befolkningstillväxt och medlemsutveckling kommer att se ut i Haninge år 2030.

Starkare tillsammans – med lokal prägel
Genom att samverka i ett pastorat, ser stiftsstyrelsen att organisationen blir mer flexibel och anpassningsbar med fler möjligheter till samverkan och bättre resurssamordning. Förhoppningen är också att skapa ett mer samlat ledarskap och en enklare beslutsorganisation. Ett pastorat leds av en kyrkoherde och har ett gemensamt kyrkofullmäktige och kyrkoråd. Varje församling har också sitt eget församlingsråd.

Kyrkoval 2021
Kyrkovalet är viktigt eftersom Svenska kyrkan är en demokratisk folkkyrka. Kyrkans arbete bygger på människors engagemang och i kyrkovalet har människor en möjlighet att påverka. Söndagen den 19 september 2021 är det val i Svenska kyrkan. Förra gången, 2017, röstade en miljon medlemmar om hur Svenska kyrkan ska styras. Här får du veta hur du gör för att ställa upp och hur valet går till.

Snabblänkar

Så styrs Svenska kyrkan>>

Om dop, vigsel och begravning>>

Kontaktsidan för bokning med mera>>