Kyrkogård

Kyrkogårdsförvaltningen hjälper dig bl.a. med praktiska frågor kring gravplatser och gravar, gravsättning, gravrättsfrågor och gravskötsel.

Boka begravning, gravsättning och gravskötsel

Bokning av kyrkor och lokaler
Telefon: 08-555 670 10
Telefontid: måndag-fredag, kl 9-12
E-post: 
haninge.bokning@svenskakyrkan.se 


Gravrättsfrågor

Telefon: 08-555 670 30
Tisdag och torsdag kl 9-12
E-post: haninge.kyrkogard@svenskakyrkan.se

Kyrkogårdsförvaltningen hjälper dig med praktiska frågor angående
• gravplatser och gravar
• visning av gravplats
• gravrättsfrågor
Kyrkogårdsförvaltningens besöksadress: Kyrkvägen 7, Västerhaninge.

Kyrkogårdarna
För praktiska frågor rörande Haninges kyrkogårdar (som ej gäller bokning), kontakta: Lars Wasberg 08-500 65883 eller John Nilsson 08-555 670 28.

Kyrkogårdschef 
Mats Odmark
Tel: 08-555 670 27
E-post: mats.odmark@svenskakyrkan.se

Länsstyrelsens begravningsombud
Bo Forslund, 070-651 89 48, bo@forslund.pro
Bo Forslund är av länsstyrelsen förordnat begravningsombud för personer folkbokförda inom Haninge kommun. Han har till uppgift att i begravningsfrågor granska hur Haninge pastorat tillvaratar de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan. 

Vill du veta mer om begravning? Läs mer

Vi söker gravrättsinnehavare

Om ni har fått en skylt på er gravrätt behöver vi få kontakt med er för att det saknas uppgifter om gravrättsinnehavaren eller att det finns andra frågor gällande gravrätten. För att kunna komplettera uppgifterna i gravregistret ber vi er vänligen att kontakta oss på telefon 08-555 670 30 eller e-post: haninge.kyrkogard@svenskakyrkan.se.

Buss till Österhaninge begravningsplats

Buss via Vendelsö, Brandbergen, Handen, Jordbro och Västerhaninge C till Österhaninge begravningsplats. Den som vill kan kliva av vid Österhaninge kyrka. Bussen är gratis. Ingen anmälan. Klicka för att ladda ner turlistan.

Gravdekorationer

Ljushållare och belysning får användas vid graven mellan oktober och april månad. Under sommarmånaderna behöver gravarna hållas fria på grund av arbetsmiljöskäl. Gravlyktor, belysning, kransar och andra större dekorationer ska plockas bort senast 30 april. Vid frågor: Kontakta kyrkogårdsförvaltningen 08-555 670 30.

Gravtyper, gravskötsel, stensäkerhet mm

 OLIKA GRAVTYPER
I Haninge finns flera olika gravtyper:
- Jordgrav för avliden i kista (här ryms även askor och urnor)
- Jordgrav för aska i urna
- Minneslund, gemensamt område för askor (anonym gravsättning)
- Askgravlund, gemensamt område för askor med de avlidnas namn på närliggande plats.
- Askgravplats, gravplats för 2 askor med enkel gravvård där kyrkogårdsförvaltningen sköter gravplatsen.
- Utströende av aska utanför en begravningsplats - i hav, i sjö eller i orörd natur, Tillstånd måste ansökas hos Länsstyrelsen.

Gravskötsel

För den som väljer att ha en gravplats med gravrätt följer att graven ska skötas ordenligt. Antingen gör man det själv eller så låter man kyrkogårdsförvaltningen utföra skötseln mot betalning enligt upprättad prislista. Skötseln av graven bekostas inte av begravningsavgiften eller av kyrkoavgiften.

Gravskötsel prislista
Gravskötsel beställningsblankett


Gravstenssäkerhet
Kyrkogården är en plats som besöks av allmänheten och är en arbetsplats för kyrkogårdspersonalen och övrig personal. Gravrättsinnehavaren är ansvarig för att gravvården blir rätt och säkert monterad och ska tillgodose tillräcklig säkerhet för att inte orsaka olyckor. Kyrkogårdsförvaltningens personal gör vart femte år en gravsäkerhetskontroll och följer CKG:s riktlinjer.
CKG Monteringsanvisningar

Mer information om begravning>>

Liten ordlista

Aska
Askan efter en avliden är det som blir kvar efter en kremation. Det mesta av askan består av skelettets ben. En mindre del av askan kommer från kistan. Innan askan läggs i urnan eller gravsätts i minneslund, finfördelas askan i en så kallad askberedare på krematoriet.

Begravning
Begravning är det samlade begreppet för alla de handlingar och åtgärder inför och i samband med gravsättningen av den avlidna.

Begravningen kan delas in i fem huvudmoment:
1.Omhändertagande av den avlidne
2.Visning/personligt avsked
3.Begravningsceremoni
4.Minnesstund
5.Gravsättning (inkl. ev kremering)

Begravningsavgift
Den statliga begravningsavgiften måste alla skattskyldiga betala. Nedanstående tjänster (se nedan) bekostas av begravningsavgiften som för år 2020 är 0,253% av den beskattningsbara inkomsten. Det innebär att folkbokförda i Sverige utan övrig kostnad erhåller
-Gravplats i 25 år
-Gravsättning med gravöppning, återfyllning och iordningsställande av öppnad grav
-Transporter från det att kyrkogårdsförvaltningen har övertagit ansvaret för stoftet till dess gravsättning har skett
-Kremering
-Lokal för förvaring och visning av stoftet
-Ceremonilokal utan religiösa symboler

Bisättning
Att flytta den avlidna från ett bårhus till ett gravkapell eller kyrka i avvaktan på begravningen. I samband med bisättningen görs den avlidne i orning, kläs och läggs i sin kista, så kallad svepning. Kistan med den avlidna sätts i en lokal för förvaring av kistor, ofta kallad bisättningslokal.

Gravsättning
Placering av avlidens stoft eller aska inom en bestämd gravplats och placering eller utströende av aska i minneslund eller på någon annan plats än begravningsplats.

Gravrätt
Rätten att gravsätta en avliden i en gravplats och att besluta om gravplatsens vård.

Gravrättsinnehavare
Gravrättsinnehavare är de som är antecknade i gravbok eller gravregister hos huvudmannen; exempelvis Svenska kyrkan. Det är endast gravrättsinnehavare som kan utöva gravrätten. 

Det går att bli gravrättsinnehavare på många olika sätt, t.ex. i samband med en ny upplåtelse av en gravplats, gravrättsinnehavaren avlider eller gravrätten överlåts till någon.

Gravrättsinnehavarens rättigheter och skyldigheter
Gravrättsinnehavaren till gravplats med gravrätt har både rättigheter och skyldigheter. Gravrättsinnehavaren har rätt att bestämma vem som ska gravsättas inom gravplatsen, förse gravplatsen med gravanordning och överlåta gravrätten.

Men gravrättsinnehavaren är också skyldig att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick. I detta ingår skötsel av gravplatsen och att se till att gravanordningen inte hotar säkerheten på gravplatsen eller närmaste omgivning. Det är alltså gravrättsinnehavaren som måste vidta och bekosta åtgärder för att säkerställa att gravanordningen inte utgör en säkerhetsrisk. För gravplatser med begränsad gravrätt ansvarar upplåtaren för att gravplatsen hålls i ordnat och värdigt skick. För detta kan upplåtaren ta ut en avgift.   

Jordfästning
Tidigare benämning på Svenska kyrkans begravningsakt, numera kallad ”begravningsgudstjänst”. Ordet kommer ursprungligen från tanken att binda den döde vid jorden (så att denne inte ”går igen”), det vill säga att gravsätta den döde i jordgrav. Många använder felaktigt ordet då de menar ”begravningsceremoni”.

Stoft
Kroppen efter en avliden person.