Foto: Gunnar Hellsing/IKON

Så här behandlar vi dina personuppgifter

Svenska kyrkan i Haninge välkomnar Dataskyddsförordningen. Respekten för varje människas integritet är en del av vår identitet som kyrka. Vi vill vårda det förtroende som du som medlem eller anställd, förtroendevald och ideell medarbetare ger oss genom att hantera dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt.

För oss inom Svenska kyrkan är det viktigt att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi skyddar den information som du anförtror oss med, samt följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet.

Personuppgiftsbehandlingen regleras av EU:s dataskyddsförordning, även kallad GDPR. Du har enligt dataskyddsförordningen t ex rätt att få ett utdrag av dina personuppgifter samt information om hur vi behandlar dem.


Om du är medlem i Svenska kyrkan och bosatt inom Haninge Pastorats område behöver vi behandla vissa av dina personuppgifter.

 • För att vi ska kunna fullgöra avtalet mellan oss – det inkluderar bl.a. att ta ut avgifter, skicka ut relevant information och tillhandahålla dig de tjänster och den medlemsvård du har rätt till.
 • Vi skickar varje år in uppgifter om dig till Skatteverket i enlighet med 5 § i lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund och 16 § lagen (1998:1593) om trossamfund. Endast de uppgifter skickas som är nödvändiga för att ta ut kyrkoavgift. Behandlingen utförs med stöd av en rättslig förpliktelse och ett viktigt allmänt intresse.
 • Inför kyrkliga val kan dina personuppgifter komma att hanteras för att du ska kunna rösta i valet. Behandlingen utförs med stöd av 38 kapitlet i kyrkoordningen, vilken ses som ett avtal mellan Svenska kyrkan och dig som medlem.
 • Om du som medlem får barn kommer ditt barns namn och personnummer att registreras hos oss så att vi kan skicka ut en inbjudan till dop. I ett sådant fall registreras även din egen civilstatus. Om du inte anmäler intresse för dop gallras dessa uppgifter vid utgången av barnets fjärde levnadsmånad, eller när du begär det. Uppgifterna behandlas med stöd av 19 kap. 8 § i kyrkoordningen, vilken stadgar att information om möjligheten till dop ska skickas ut till alla medlemmar vars barn är yngre än sex månader. Kyrkoordningen ses som ett avtal mellan Svenska kyrkan och dig som medlem.
 • Direktinbjudan till konfirmation går varje år till medlemmar och medlemmars barn som ska fylla 15 år nästkommande år. Personuppgifterna hämtas från kyrkobokföringen och folkbokföringen (Skatteverket). Behandlingen utförs med stöd av vårt berättigade intresse av att erbjuda medlemmar i årskurs 8 att konfirmera sig.

Uppgift om medlemskap är en känslig personuppgift. Vi behandlar i normalfallet denna känsliga personuppgift med stöd av att vi är en icke vinstdrivande förening med religiöst syfte i vilken du är medlem. Vi kommer inte att lämna ut uppgift om ditt medlemskap till någon utanför Svenska kyrkan utan ditt samtycke, förutom om utlämnandet är nödvändigt och i enlighet med lag.

 Vi kan komma att diarieföra handlingar som inkommer till eller upprättas hos oss. Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut i enlighet med den inomkyrkliga offentlighetsprincipen, vilket framgår av 11 § lagen om Svenska kyrkan.

Svenska kyrkan på nationell nivå har också viss information om hur personuppgifter behandlas om dig som medlem inom Svenska kyrkan. Du kan hitta den informationen genom att klicka här.

Vilka personuppgifter behandlar vi?
De uppgifter vi behandlar om dig är huvudsakligen namn, personnummer, dop/medlemskap, adress och ibland telefonnummer och e-postadress.

Hur länge behandlar vi personuppgifterna?
Om du lämnar Svenska kyrkan gallras dina personuppgifter ur kyrkobokföringen senast tre månader därefter. Anmälningar och bevis om in- och utträden ur Svenska kyrkan bevaras dock för arkivändamål. Beroende på hur du engagerat dig i vår verksamhet kan det finnas vissa personuppgifter som sparas på andra håll, exempelvis foton eller uppgifter om dop, vigsel och konfirmation som bevaras för arkivändamål. För mer information om detta hänvisar vi dig till respektive informationstext om våra olika verksamhetsdelar.

Vilka rättigheter har du?
Haninge Pastorat ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter om inte annat nämns ovan. För information om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen, se startsidan för denna integritetspolicy. Där hittar du även kontaktuppgifter till oss och vårt dataskyddsombud.

GDPR

GDPR - Om hur vi hanterar handlingar

Information om behandling av personuppgifter

GDPR - Om du använder Swish för betalning hos oss

Information om behandling av personuppgifter

GDPR - Om du interagerar med oss på sociala medier

Information om behandling av personuppgifter

GDPR - Vid övrig myndighetskontakt med begravningsverksamheten

Information om behandling av personuppgifter

GDPR - Om du bokar en av våra lokaler

Information om behandling av personuppgifter

GDPR - Om du är med i en av våra vuxengrupper

Information om behandling av personuppgifter

GDPR - Om du ska konfirmeras hos oss

Information om behandling av personuppgifter

GDPR - Om du är gravrättsinnehavare eller -intressent

Information om behandling av personuppgifter

GDPR - Om du bokar en begravningsgudstjänst

Information om behandling av personuppgifter

GDPR - Om ni ska viga er hos oss

Information om behandling av personuppgifter

GDPR - Om ditt barn går i en barngrupp hos oss

Information om behandling av personuppgifter

GDPR - Om ditt barn ska döpas hos oss

Information om behandling av personuppgifter

GDPR - E-post

Så här behandlar vi dina uppgifter om du skickar e-post till oss i Haninge pastorat.

GDPR - Om du ska döpas hos oss

Information om behandling av personuppgifter

GDPR - Kursanmälan

Så här behandlar vi dina uppgifter om du anmäler dig på en kurs som Haninge pastorat anordnar.

GDPR - Jobbansökan

Så här behandlar vi dina personuppgifter om du söker en tjänst inom Haninge pastorat.

GDPR - Foto och film

Så här hanterar vi foton i Haninge pastorat

DINA RÄTTIGHETER

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att:

 • begära ett utdrag av dina personuppgifter och information om hur de behandlas av oss
 • begära rättelse eller komplettering av dina personuppgifter
 • begära en tillfällig begränsning av vår behandling av dina personuppgifter, t.ex. medan en rättelse görs
 • begära att vi raderar dina personuppgifter (observera dock att om vi fortfarande har en berättigad anledning att spara uppgifterna enligt exempelvis lag eller avtal kan din begäran komma att avslås)
 • inge ett klagomål till Datainspektionen om du anser att vår behandling är olaglig eller inte utförs på ett korrekt sätt.
   

Behandling som utförs med stöd av ett berättigat intresse har du alltid rätt att invända mot enligt dataskyddsförordningen. Då kommer vi att göra en intresseavvägning utifrån din specifika situation för att bedöma om det fortfarande är berättigat att behandla dina personuppgifter för det angivna syftet. Om behandlingen har utförts för direkt marknadsföring kommer vi dock att sluta utföra den utan någon föregående intresseavvägning.

Behandling som utförs med stöd av ett samtycke kan alltid tas tillbaka när som helst, och då ska personuppgifter upphöra att behandlas. Behandling som utförts innan samtycket tas tillbaka ses dock fortfarande som laglig.

Automatiserad behandling (t.ex. i ett IT-system) som utförs med stöd av samtycke eller avtal där personuppgifterna samlats in direkt från dig omfattas av rätten till dataportabilitet, vilken innebär att du har en rätt att begära ut dina personuppgifter i ett format som är strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart.

KONTAKT 

Om du har frågor om Haninge pastorats behandling av dina personuppgifter, hör av dig till dataskyddsombud  Erika Malmberg tel. 072-549 64 34, dataskyddsombud@intechrity.se