Höstlöv har börjat täcka marken på kyrkogården.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Frågor och svar

Här hittar du svaren på vanliga gravrättsfrågor m.m.

Alla i Sverige betalar till begravningsavgiften. Men vad ingår egentligen? Här skall vi försöka klargöra och reda ut begreppen.

Det här ingår för alla oavsett tillhörighet
- Bisättningslokal (Lokal för visning och förvaring av den avlidne fram till begravning)
- Transport från bisättningslokal till dess att gravsättning skett (inom den egna församlingen)
- Gravsättning, vilket innebär gravöppning, återfyllnad och iordningställande efter gravöppning
- Gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats under 25 år, alternativt plats i minneslund

Kremering
- Det här ingår om den avlidne tillhör Svenska kyrkan:
- Begravningsgudtjänst i Svenska kyrkans ordning med präst och musiker, i kyrka eller kapell
- Det samma gäller om man väljer att ha begravning i annan församling än hemförsamling
- Bärare vid önskemål om jordbegravning

Bekostas alltid av dödsboet:
- Kista, urna och transport av kista till bisättningslokal
- Transporter om begravning och gravsättning ska ske i annan församling
- Annan kistdekoration än bårtäcke
- Extra musik, förutom psalmer och orgel/pianomusik
- Minnesstund
- Annonsering
- Arvode (om begravningsbyrå anlitas)
- Gravvård (gravsten, kors)

Att återlämna en gravrätt

Som gravrättsinnehavare kan man när som helst återlämna gravrätten till huvudmannen. Ansvaret för graven övergår då till huvudmannen som ser till att graven "fredas" i minst 25 år efter den senaste gravsättningen. Rätten att gravsätta och smycka platsen upphör.

 

Om det finns flera gravrättsinnehavare kan en enskild gravrättsinnehavare återlämna sin del av gravrätten. Övriga gravrättsinnehavare har då kvar sin del.

Vid återlämnande av gravrätten kan gravrättsinnehavaren välja att:

  • Ansöka om att själv ta hand om eventuell gravsten eller gravanordning.
    Ansökan ska göras skriftligen till kyrkogårdsförvaltningen inom sex månader från återlämnande där det framgår vad man har för avsikt att göra med gravstenen eller gravanordningen.
  • Återlämna eventuell gravsten eller gravanordning till kyrkogårdsförvaltningen som då bestämmer om anordningen ska vara kvar eller tas bort.

Gravrätten gäller i 25 år från den senaste gravsättningen. När gravrätten går ut kan den förlängas med 15 eller 25 år i taget mot en avgift på 750 kronor respektive 1250 kronor. En förutsättning för att få förnya gravrätten är att gravplatsen är vårdad. 

När de åren har gått får du en ny förfrågan om du vill förnya i 15 eller 25 ytterligare år. Det går att förlänga i 15 eller 25 års intervaller så länge man vill. Det går inte att förnya 30 eller 50 år och betala dubbla avgifter. 

Ljushållare och belysning får användas vid graven mellan oktober och april månad. Under sommarmånaderna behöver gravarna hållas fria på grund av arbetsmiljöskäl. Gravlyktor, belysning, kransar och andra större dekorationer ska plockas bort senast 15:e mars. 

Vid frågor: Kontakta kyrkogårdsförvaltningen 08-555 670 30.

En gravrättsinnehavare är den person som har ansvar för skötseln av graven. Det är ofta en anhörig till den avlidne. Kyrkogårdsförvaltningen och de enskilda gravrättsinnehavarna har delat ansvar för att sköta om begravningsplatsen där gravärttsinnehavaren ansvarar för att gravrätten sköts på ett värdigt sätt. Om en gravrätt inte sköts kan kyrkogårdsförvaltningen klassa gravrätten som vanvårdad och återta . En gravrättsinnehavare kan beställa gravskötsel av bokningen hos Svenska Kyrkan i Haninge.

För den som väljer att ha en gravplats med gravrätt följer att graven ska skötas ordenligt. Antingen gör man det själv eller så låter man kyrkogårdsförvaltningen utföra skötseln mot betalning enligt upprättad prislista. Skötseln av graven bekostas inte av begravningsavgiften eller av kyrkoavgiften.

Gravrättsinnehavare är de som är antecknade i gravbok eller gravregister hos huvudmannen; exempelvis Svenska kyrkan. Det är endast gravrättsinnehavare som kan utöva gravrätten. 

Det går att bli gravrättsinnehavare på många olika sätt, t.ex. i samband med en ny upplåtelse av en gravplats, gravrättsinnehavaren avlider eller gravrätten överlåts till någon.

Gravrättsinnehavaren till gravplats med gravrätt har både rättigheter och skyldigheter. Gravrättsinnehavaren har rätt att bestämma vem som ska gravsättas inom gravplatsen, förse gravplatsen med gravanordning och överlåta gravrätten.

Men gravrättsinnehavaren är också skyldig att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick. I detta ingår skötsel av gravplatsen och att se till att gravanordningen inte hotar säkerheten på gravplatsen eller närmaste omgivning. Det är alltså gravrättsinnehavaren som måste vidta och bekosta åtgärder för att säkerställa att gravanordningen inte utgör en säkerhetsrisk. För gravplatser med begränsad gravrätt ansvarar upplåtaren för att gravplatsen hålls i ordnat och värdigt skick. För detta kan upplåtaren ta ut en avgift.

Under ett kalenderår skiftar aktivteterna på begravningsplatserna i takt med att hösten övergår till vinter och snön börjar falla. Skötseln av grönytorna övergår till snöskottning och plogning, medan gravsättningarna fortgår i oförändrad takt. Bilden ovan visar kyrkogårdsförvaltningens årshjul (klicka på länken för originalbild i nytt fönster).