Några gamla gravstenar på en kyrkogård hjälps upp av trästörar.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Förhållningsregler

Förhållningsregler på begravningsplatserna och kyrkogårdarna

 • Askgravlunden är en gemensam gravplats med kollektiv karaktär, där en namnplatta med den avlidnes namn sätts upp på avsedd minnessten (namnplattan har plats för två namn). 
 • Förvaltningen tillhandahåller namnplatta och erhåller ersättning för denna. Namnplattans plats på minnessten upplåts i 75 år. Namnplatta monteras genom förvaltningens försorg.
 • Askan efter den avlidne grävs ned inom gemensamt jordningsområde med närvaro av anhöriga om så önskas. Askans läge markeras inte. Nedgrävning av aska sker vid lämplig årstid och utförs av förvaltningens personal, under värdiga former. 
 • Askan grävs ned i en sammetspåse eller urna av lätt förgängligt material. 
 • Enskilda gravvårdar tillåts inte. 
 • Förvaltningen svarar för skötseln av askgravlunden och för all plantering inom denna. 
 • Blomarrangemang efter begravningsceremoni får inte placeras i askgravlunden. 
 • Besökare får medverka till smyckning med snittblommor, tillfälliga dekorationer som t.ex. vinterdekorationer och gravljus. Förvaltningen anvisar plats för dessa och hur de anordnas.

 • Askgravplatserna är ett begränsat gravskick för dem som önskar en skötselfri gravplats, men som inte är anonym.
 • Namnplatta Så snart gravplatsen utnyttjas monteras en namnplatta på stenen.
 • Gravrätt I varje askgravplats finns det plats för en-två askor, och varje grav upplåts för en tid av 25 år med möjlighet till förlängning.
 • Plantering, utsmyckning Individuell plantering, gravlykta och minnessaker får ej förekomma. Den upplåtna gravplatsen får endast smyckas med snittblommor i förvaltningens vas samt under oktober - april med gravljus.

 • Minneslund är avsedd för ett gravskick av kollektiv och anonym karaktär, utan att dess läge markeras.
 • Enskilda gravvårdar eller planteringar är inte tillåtna.
 • Nedgrävning av aska sker vid lämplig årstid och utförs av kyrkogårdsförvaltningens personal under värdiga former utan närvaro av anhöriga.
 • Förvaltningen sköter om minneslunden och svarar för all eventuell plantering inom denna. Besökare får bidra med snittblommor och ljus endast på för detta ändamål avsedd plats.
 • Vissna blommor och ljusrester avlägsnas av kyrkogårdsförvaltningens personal. 
 • Papper och annat avfall läggs i soptunnorna.
 • Hund får ej medföras i minneslunden.  

Minneslunden är ett sista vilorum - respektera dess helgd.

 • Begravning eller annan förrättning får inte störas.
 • All fordonstrafik, inklusive cykelåkning, är förbjudet inom kyrkogården. Gäller dock inte för arbetsfordon och transporter vid begravningar. Vägar inom kyrkogården som har trafikskyltning är alltid tillgängliga för fordonstrafik.
 • Planteringar får inte beträdas.
 • Hundar får inte rastas på kyrkogården.
 • Bollspel är inte tillåtet.
 • Avfall ska sorteras och läggas i anvisat kärl eller på anvisad plats.
 • För uppsättning eller ändring av gravsten ska arbetsledningen på kyrkogården kontaktas.
 • Besökare är skyldiga att följa anvisningar från anställd personal samt i övrigt visa respekt för kyrkogården som ett vilorum för de avlidna.