Systematiskt arbetsmiljöarbete inom Haninge pastorat

 

För Svenska kyrkan i Haninge Haninge pastorat är arbetsmiljön en strategisk prioritet som påverkar både trivsel och effektivitet. Vi strävar efter att alla medarbetare ska känna trygghet och arbetstillfredsställelse, och vi arbetar aktivt för att skapa en god och sund arbetsmiljö.

Vi arbetar systematiskt med arbetsmiljön för att våra medarbetare ska må bra fysiskt, psykiskt och socialt. Det övergripande målet för arbetsmiljöarbetet är att åstadkomma en långsiktigt effektiv och hållbar verksamhet, som samtidigt innebär en god fysisk och psykisk hälsa. Trivsel och arbetstillfredsställelse för samtliga anställda förhindrar olycksfall och bidrar till att vi upplevs som ett professionellt pastorat av Haningeborna.


Våra åtgärder för en bättre arbetsmiljö

Balans i livet:
Vi har framförhandlat ett lokalt kollektivavtal kring årsarbetstid, vilket möjliggör en sund balans mellan arbets- och privatliv för alla våra månadsanställda.

Hälsa och välbefinnande:
Vi erbjuder ett friskvårdsbidrag på 3 000 kr per år (baserat på 100 % tjänstgöringsgrad och helårsanställning) samt subventionerade luncher genom Edenred.

Kompetensutveckling:
Vi investerar i våra medarbetares utveckling med en generös budget för kompetensutveckling.

Trygghet på arbetsplatsen:
Vi har etablerade och kända processer för uppföljning och utredning av missförhållanden för att säkerställa att alla känner sig trygga på jobbet.

Systematiskt arbetsmiljöarbete:
Vi utvecklar ständigt vår arbetsmiljö genom att följa Best practice och rekommendationer från Arbetsmiljöverket.

Våra rutiner och processer inkluderar:

 • Årliga medarbetarundersökningar med regelbundna uppföljningar.
 • En extern visselblåsarfunktion för att rapportera missförhållanden.
 • Vägledande dokument som anvisningar, policyer och riktlinjer.
 • Regelbundna riskbedömningar och utbildningar inom relevanta områden.
 • Skyddskommittéer och årliga skyddsronder i alla fastigheter.
 • Rutiner för arbetsskadeanmälan, kränkning och diskriminering.
 • Medarbetarsamtal och utvecklingssamtal årligen.
 • Månatliga arbetsplatsträffar och personalsamlingar.
 • Rutiner vid sjukfrånvaro och rehabilitering.
 • Avslutssamtal med medarbetare.
 • Tillgång till företagshälsovård och delegering av arbetsmiljöansvar.

Genom dessa åtgärder och rutiner arbetar vi för att säkerställa en säker, hälsosam och utvecklande arbetsmiljö för alla medarbetare inom Haninge pastorat.