Foto: Andreas Ekängen

Protokoll

Här kan du läsa protokoll från Kyrkofullmäktige, Kyrkoråd och Kyrkogårdsutskott.

Kyrkofullmäktige

Församlingens högsta beslutande organ är kyrkofullmäktige vars sammanträden är offentliga. Kyrkofullmäktige väljs genom kyrkovalet var fjärde år. Alla kyrkotillhöriga har rätt att bevista fullmäktiges sammanträden och också ställa frågor. Kyrkofullmäktige beslutar bland annat om budgetfrågor.

Kyrkoråd

Kyrkorådet är församlingens styrelse och utses av kyrkofullmäktige. Kyrkorådet sammanträder cirka en gång per månad. Där ingår även kyrkoherden. Kyrkorådet ansvarar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd, det vill säga att fira gudstjänst och att bedriva undervisning, diakoni och mission. Kyrkorådet leder och samordnar församlingens förvaltning.