Foto: Arkivbils

Sjukhuskyrkan på Löwenströmska sjukhuset

På Löwenströmska sjukhuset i Upplands Väsby finns Svenska kyrkan representerad med en präst och en diakon från Hammarby församling. Dessa finns för att möta, stötta och bemöta patienter, anhöriga och anställda i alla livets skeden.

I korthet

På Löwenströmska sjukhuset finns en sjukhuspräst och en sjukhusdiakon som...

...finns på plats onsdagar året runt.
...är där för patienters, anhörigas och personals skull.
...har tystnadsplikt.
...på vardagar nås präst: 08-555 168 14
...på onsdagar kl. 14.30 firar mässa eller andakt i andaktsrummet.

Vad är Sjukhuskyrkan?

Sjukhuskyrkan är det samlade namnet för den andliga vården på sjukhus. Den finns till för patienter, anhöriga och personal. Vi som arbetar inom Sjukhuskyrkan gör det under tystnadsplikt och för inga journaler. Du behöver inte vara kristen för att kalla på oss.

Om du önskar förmedlar vi kontakter med andra kyrkor och trossamfund.

Foto: Magnus Aronsson/IKON

På Löwenströmska sjukhuset finns tillgång till en präst och diakon från Svenska kyrkan. För mer information besök:

www.svenskakyrkan.se/sjukhuskyrkan

Kyrkans närvaro i vården av sjuka på och utanför sjukhus har en månghundraårig historia. Sjukhuskyrkans uppdrag i dag är bland annat att möta de andliga/existentiella behov som uppstår eller kommer till uttryck i vården. Svenska kyrkan samarbetar med andra samfund inom begreppet Sjukhuskyrka.
 
I sjukhuskyrkans symbol som du ser här bredvid spirar det en blomma från den avhuggna grenen. Det brutna kan helas. Ur hopplöshet kan liv växa fram. Korset berättar om Guds kärlek.

Vem är Sjukhuskyrkan till för?

Vi erbjuder patienter, personal och anhöriga möjlighet till reflektion kring de frågor som kan bli aktuella i svåra livssituationer. Två sådana möjligheter är gudstjänst och själavård. Gudstjänst kan ske i form av andakt, sjukkommunion, bikt eller smörjelse.

Vi förmedlar kontakt till företrädare för andra religioner och samfund.

Vi erbjuder utbildning, handledning och konsultation till personal både inom kyrkan och inom vården.

Vi har tystnadsplikt. Vi har tid, utbildning och erfarenhet av att lyssna – även till svåra saker. Vi kan även ställa upp som resurs vid krishantering.

Var finns Sjukhuskyrkan?

Sjukhuskyrkans expedition och andaktsrum ligger på plan 2 vid hissarna och mitt emot sjukhusets restaurang.

Sjukhuskyrkans uppdrag är att möta de existentiella och andliga behov som uppstår i vården. Uppdraget gäller patienter såväl som personal och anhöriga oavsett kulturell bakgrund.