Foto: Alexandra/Pixabay.com

Hållbar utveckling: Organisation

Det övergripande ansvaret för arbetet har kyrkorådet, men de driver inte frågan själva. Tillsammans med anställda finns en hel organisation som jobbar med hållbarhetsfrågor i Hammarby församling.

kyrkorådet

Hammarby församlings kyrkoråd har det övergripande ansvaret för församlingens arbete med hållbar utveckling och miljödiplomering. Kyrkorådet ser till att hållbarhetsarbetet har de resurser och den ekonomi som krävs för att arbetet ska fortgå.

Kyrkorådet ansvarar för beslut gällande vision, policy samt övergripande mål.

kyrkoherden

Kyrkoherden i Hammarby församling ska se till att församlingens hållbarhetsarbete fortskrider samt att policys följs och att uppdatering av miljöpolicy, vision och mål genomförs. Det är kyrkoherden som ansvarar för att den interna uppföljningen genomförs. Kyrkoherden är även en del av miljögruppen.

Kyrkoherden ansvarar för beslut gällande delmål och åtgärdsprogram.

Miljösamordnarens uppgift är att se till att hålla hållbarhetsarbetet vid liv.

miljösamordnare

Miljösamordnarens uppgift är att se till att hålla hållbarhetsarbetet vid liv, och att verksamheter och aktiviteter genomförs, samt att resurser införskaffas, för att vision, mål och delmål ska kunna uppfyllas.

Miljösamordnaren ska även, genom nätverksträffar och utbildningar, hålla sig uppdaterad med Svenska kyrkans arbete för hållbar utveckling.

Samordnaren är vidare ansvarig för att miljö- och hållbarhetsfrågor lyfts bland personal, verksamhetsansvariga, och förtroendevalda. Miljösamordnaren är dessutom sammankallande till Miljögruppen.

miljögruppen

Hammarby församlings miljögrupp består av miljösamordnare, kyrkoherde och kanslichef. Gruppen ska träffas minst fyra gånger per år för löpande genomgång av målarbetet, och uppdatering av nuläget.

Miljögruppen ska leda arbetet med att, vart fjärde år, ta fram förslag till uppdateringar av vision, miljöpolicy samt övergripande mål. Beslut fattas sedan av kyrkorådet.

Vidare ska gruppen vartannat år se över och eventuellt uppdatera eller ta fram förslag till nya delmål och åtgärdsprogram. Beslut fatas sedan av kyrkoherden.

Miljögruppen har vidare till uppgift att leda arbetet med att genomföra en intern uppföljning vartannat år, samt samordna grundläggande miljöutbildning för nyanställda och nya förtroendevalda.

Dessutom ska gruppen löpande informera personal och förtroendevalda om miljöarbetet.