Foto: Kjerstin Michaela Haraldsen/Pixabay.com

Hållbar utveckling: Bakgrund

Arbetet för hållbar utveckling är ett pågående arbete, men någonstans måste det ha startats. Hammarby församling har under flera år arbetat med dessa frågor.

Planering, reflektion, dialog och utbildning

bakgrund

Redan 2013 påbörjade arbetet mot miljödiplomering fas 1, då kyrkorådet uttryckte en önskan om att genomföra ett systematiskt miljöarbete. Kyrkorådet ansåg att detta var tillräckligt viktigt för att det skulle skrivas in i den församlingsinstruktion som först skulle tas fram, innan själva diplomeringsprocessen kunde påbörjas.

Allt eftersom planeringsarbetet, och arbetet med församlingsinstruktionen, fortskred kändes slutet av 2017 som avslutning av arbetsprocessen, med våren 2018 som en realistisk tidpunkt för diplomering.

Resultatet blev att det i församlingsinstruktionen skrevs in att
Vi vill genomföra ett systematiskt miljöarbete genom att inom kort inleda ett arbete med miljödiplomering.

arbetet startar

Under våren 2014 beslutade Hammarby församlings kyrkoråd att man skulle jobba för att certifiera sig enligt Svenska Kyrkans mijlödiplomeringsmall Fas 1, och att detta skulle skrivas in som et mål i den kommande församlingsinstruktionen. Det sattes vid tillfället ingen deadline för arbetet, utan arbetet ansågs vara ett pågående arbete som skulle genomsyra all verksamhet. Allt eftersom planeringsarbetet, och arbetet med församlingsinstruktionen, fortskreds kändes slutet av 2017 som avslutning av arbetsprocessen, med våren 2018 som en realistisk tidpunkt för diplomering.

Till miljösamordnare i Hammarby församling utsågs en av informatörerna, och denne bildade, tillsammans med kyrkoherde och kanslichef, miljögrupp i församlingen.

Den 20 oktober 2015 träffade Stockholms stifts miljösamordnare personalen i Hammarby församling för en kick-off med utbildning och en första nulägesanalys. Under samma vecka träffade de även förtroendevalda för Hammarby församling för ett första utbildningstillfälle. Utifrån dessa utbildningstillfällen, och kick-offen, kunde en bild över nuläget i Hammarby församling tas fram.

 

Foto: Gerd Altmann/Pixabay.com

skapelsetid och utbildning

Ungefär ett år efter att beslutet togs kunde så arbetet med den fortsatta utbildningen ta sin början. Församlingens miljösamordnare deltog, om det var möjligt, vid miljöträffar, vidareutbildningar och närverksträffar som anordnades av stiftet. Kyrkoherde och kanslichef deltog vid några tillfällen, och övrig personal, tillsammans med förtroendevalda, bjöds in och erbjöds delta.

Samtidigt arbetade även personalen med arbetsmaterialet Skapelsetid. Tid gavs vid varje personalmöte under våren och hösten för att arbeta med de olika kapitlen. Utgångspunkt var de olika studiefrågor som finns med, och olika arbetssätt användes, såsom grupparbete, enskilt arbete, bi-kupa och enkäter. Även Upplands Väsby kommuns miljösamordnare bjöds in för att, som inspiration till vidare arbete, berätta om kommunsens arbete.

Med beslut från kyrkorådet har församlingen under 2017 arbetat med en rad mål för församlingen. Dessa presenteras senare i detta arbete, och ligger som grund för församlingens vardagliga arbete med en strävan mot hållbar utveckling.

konkret arbete

Under våren 2016 träffades miljögruppen en gång i månaden, tredje torsdagen i månaden, januari-maj. Från och med augusti och fram till december 2016 intensifierades gruppens arbete till varannan vecka, för att kunna se över nulägesanalysen samt arbeta fram förslag till delmål och åtgärdsprogram som kyrkoherden kunde lägga fram till kyrkorådet för beslut. Därefter återgick gruppen till att träffas en gång i månaden under verksamhetsmånaderna.

Hösten 2016 sågs nulägesanalysen över, och den 24 oktober 2016 kunde en ny analys läggas fram. Miljögruppen kunde nu, utifrån den, ta fram de mål och delmål som behövdes för att diplomeringsprocessen kunde ta fart.

Med beslut från kyrkorådet har församlingen under 2017 arbetat med en rad mål för församlingen. Dessa presenteras senare i detta arbete, och ligger som grund för församlingens vardagliga arbete med en strävan mot hållbar utveckling.