Förtroendevalda

Svenska kyrkan är indelad i församlingar, pastorat och samfälligheter, kontrakt, stift och nationell nivå. Församlingarna är grunden.

Svenska kyrkans cirka 1 800 geografiska församlingar täcker hela landet. Församlingen har lokal självstyrelse men är samtidigt en del av ett stift och av Svenska kyrkan som trossamfund. För varje församling finns ett kyrkoråd som är församlingens styrelse och en kyrkoherde med ansvar för ledning, samordning och tillsyn. Församlingen styrs av kyrkofullmäktige, som väljs av de kyrkotillhöriga församlingsborna vart fjärde år.